Nedobytné pohledávky a DPH

Vydáno: 23 minut čtení

V případě že plátce DPH poskytne určité plnění podléhající české DPH, je povinen k datu uskutečnění zdanitelného plnění odvést DPH bez ohledu na skutečnost, zda mu odběratel za dané plnění zaplatí. Odvod DPH totiž není postaven na principu úhrady za poskytnuté zdanitelné plnění, ale na bázi odvodu DPH při poskytnutí daného plnění, tedy nikoliv v okamžiku, kdy je za něj přijata úhrada, a také bez ohledu na to, zda je vůbec úhrada přijata. Každému plátci DPH tak může jeho odběratel vytvořit zásadní problém, a to v situaci, kdy mu za plnění neuhradí dohodnutou cenu, protože plátce DPH poskytující zdanitelné plnění musí odvést DPH na výstupu za takové plnění. Určitou možností, jak situaci řešit, je možnost plátce DPH požadovat „vrácení“ takto zaplacené DPH od finančního úřadu díky institutu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, kdy ale plátce DPH musí splnit řadu podmínek, aby k vrácení této DPH skutečně ze strany finančního úřadu došlo. Tento článek shrnuje základní pravidla pro institut opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky a problematiku vysvětluje na praktických příkladech.

Nedobytné pohledávky a DPH
Mgr.
Filip
Wágner
Institut opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky doznal v nedávné době podstatných změn, jelikož původní pravidla pro opravy základu daně bylo možné provádět pouze u dlužníka v insolvenčním řízení na základě dříve platného ustanovení § 44 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH v dřívějším znění (dále jen „zákon o DPH“). V současném znění zákona o DPH je institut opravy obsažen v § 46–46g zákona o DPH, kdy se jedná o poměrně rozsáhlá ustanovení. Současná pravidla nabyla účinnosti 1. 4. 2019 a ve vztahu k minulé úpravě obsahuje tento institut v současné podobě více situací, kdy je možné provést opravu u nedobytné pohledávky. K této problematice vydalo dne 16. 12. 2019 Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) z důvodu jednotného postupu při uplatňování tohoto institutu metodickou Informaci GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek čj. 86122/19/7100-20116-050485 (dále jen „Informace GFŘ“), ze které může plátce DPH čerpat výkladová pravidla.
Institut opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky tedy umožňuje, aby si věřitel v případě splnění všech podmínek pro provedení takové opravy snížil základ daně u daného plnění v přiznání k DPH, a v podstatě mu tak finanční úřad zahrnutím takové opravy vrátí dříve zaplacenou DPH.
Podle § 46f zákona o DPH se opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky považují za samostatné zdanitelné plnění. Dle
relevantní
situace se oprava základu daně považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné:
dnem doručení základního opravného daňového dokladu dlužníkovi, pokud jde o opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, která má za následek snížení základu daně,
dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi, pokud jde o změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem nebo dodatečnou opravu základu daně, které mají za následek snížení opraveného základu daně,
dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud jde o opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, která má za následek zvýšení opraveného základu daně, nebo
dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení změny výše opravy základu daně u