Jsou právní instrumenty předmětem DPH?

Vydáno: 12 minut čtení

Zásadní otázkou pro každého plátce DPH přijímajícího finanční prostředky je, zda daná platba podléhá DPH, což může být někdy nejasné, jako tomu může být právě u některých používaných právních instrumentů. Naopak pro plátce DPH uplatňujícího nárok na odpočet DPH je důležité, zda jeho obchodní partner uplatnil DPH v souladu se zákonnými pravidly, aby se nestalo, že správce daně neuzná příslušný nárok na odpočet DPH, například při daňové kontrole. Různé sankční a další právní instrumenty mohou být v současné době v rámci „koronavirové“ krize hojně využívané, a proto je namístě vyřešit také správnost uplatnění režimu DPH. Tento článek shrnuje základní pravidla pro režim DPH u právních instrumentů a problematiku vysvětluje na praktických příkladech.

Jsou právní instrumenty předmětem DPH?
Mgr.
Filip
Wágner
V soukromoprávním vztahu může dojít k situaci, že jedna ze smluvních stran poruší svoje povinnosti, ke kterým se původně zavázala v dané smlouvě či v jiném soukromoprávním ujednání. Za nesplnění či porušení určité povinnosti pak náleží poškozené straně často určitá forma sankce či různá forma odškodnění. U těchto právních instrumentů je důležité posouzení, zda podléhají DPH či nikoliv.
Pokud by plátce DPH hledal přímo v zákoně č. 235/2004 Sb., zákon o DPH (dále jen „zákon o DPH“), zda některé právní instrumenty jsou či nejsou předmětem DPH, tak by takové konkrétní jasné ustanovení v podstatě nenalezl, jelikož se v rámci této problematiky vychází z obecných pravidel definice plnění ve smyslu zákona o DPH. Podstatné pro dané posouzení z hlediska předmětu DPH je, zda jedna ze stran, která finanční prostředky poskytuje, za ně získává určité protiplnění v podobě dodání zboží či poskytnutí služby. Pro určení uplatnění DPH u p