Připravujeme rozvahu a výkaz zisku a ztráty

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím textu se zaměříme na praktické sestavení účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Nejprve naznačíme převodový můstek mezi účetní osnovou a jednotlivými položkami výkazů a následně pak na praktickém příkladu provedeme reálnou demonstraci.

Připravujeme rozvahu a výkaz zisku a ztráty
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Účetní závěrka je sestavována v tuzemské měně (CZK) a jednotlivé položky jsou vykazovány v celých tisících korun. V případě, kdy je bilanční suma účetní jednotky vyšší než 10 miliard Kč, potom jsou obvykle vykazovány jednotlivé položky v milionech Kč – nicméně tuto informaci musí účetní jednotka uvést ve všech částech účetní závěrky. Dále platí, že pokud položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou v nulové výši za běžné i minulé účetní období, potom se pro přehlednost neuvádějí.
 
Položky výkazu rozvaha
Rozvahu v plném rozsahu sestavují takové účetní jednotky, které jsou:
velkou nebo střední účetní jednotkou, nebo
malou či mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Neauditované mikro účetní jednotky sestavují rozvahu ve zkráceném rozsahu pouze v rozsahu položek označených písmeny; neauditované malé účetní jednotky sestavují rozvahu ve zkráceném rozsahu v rozsahu položek označených písmeny a římskými číslicemi (navíc pak v části věnované aktivům musí rovněž uvést položky C.II.1. Dlouhodobé pohledávky, C.II.2. Krátkodobé pohledávky a C.II.3. Časové rozlišení aktiv).
Zaměřme se nyní na začlenění rozvahových položek do výkazu rozvaha. U každého řádku budou uvedeny účty, které lze do něj zatřídit:
 
AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní
kapitál
-
353-Pohledávky za upsaný základní
kapitál
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje
-
012-Nehmotné výsledky vývoje
-
072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje
-
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
B.I.2.1. Software
-
013-Software
-
073-Oprávky k softwaru
-
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva
-
014-Ocenitelná práva
-
074-Oprávky k ocenitelným právům
-
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
B.I.3.
Goodwill
-
015-
Goodwill
-
075-Oprávky ke goodwillu
-
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
-
019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
-
079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku
-
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
-
051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
-
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
-
041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
-
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
B.II.1.1. Pozemky
-
031-Pozemky
-
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
B.II.1.2. Stavby
-
021-Stavby
-
081-Oprávky ke stavbám
-
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory
-
022-Hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
-
082-Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
-
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
-
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
-
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
-
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
-
025-Pěstitelské celky trvalých porostů
-
085-Oprávky k pěstitelským celkům a trvalým porostům
-
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
-
026-Dospělá zvířata a jejich skupiny
-
086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám
-
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
B.II.4.2. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
-
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek
-
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku
-
032-Umělecká díla a sbírky
-
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
-
052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
-
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
-
042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
-
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
-
061-Podíly – ovládaná osoba
-
068-Pořízení dlouhodobého finančního majetku
-
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba
-
066-Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
-
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
B.III.3. Podíly – podstatný vliv
-
062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
-
068-Pořízení dlouhodobého finančního majetku
-
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
-
066-Zápůjčky a úvěry – ovládající nebo ovládaná osoba, podstatný vliv
-
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
-
063-Ostatní cenné papíry a podíly
-
064-Směnky k inkasu
-
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
-
068-Pořízení dlouhodobého finančního majetku
-
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní
-
067-Ostatní zápůjčky
-
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
-
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek
-
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
-
053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
-
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek
C.I.1. Materiál
-
112-Materiál na skladě
-
119-Materiál na cestě
-
191-Opravná položka k materiálu
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary
-
121-Nedokončená výroba
-
192-Opravná položka k nedokončené výrobě
-
122-Polotovary vlastní výroby
-
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
C.I.3.1. Výrobky
-
123-Výrobky
-
194-Opravná položka k výrobkům
C.I.3.2. Zboží
-
132-Zboží na skladě a v prodejnách
-
139-Zboží na cestě
-
196-Opravná položka ke zboží
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
-
124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
-
195-Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby
-
151-Poskytnuté zálohy na materiál
-
197-Opravná položka k zálohám na materiál
-
152-Poskytnuté zálohy na mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
-
199-Opravná položka k zálohám na mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
-
153-Poskytnuté zálohy na zboží
-
198-Opravná položka k zálohám na zboží
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
-
311-Pohledávky z obchodních vztahů
-
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry
-
315-Ostatní pohledávky
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
-
351-Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv
-
352-Pohledávky – podstatný vliv
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka
-
481-Odložený daňový závazek a pohledávka
C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky
-
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
-
355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní
korporace
-
358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
-
314-Poskytnuté provozní zálohy
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní
-
388-Dohadné účty aktivní
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky
-
335-Pohledávky za zaměstnanci
-
371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu
-
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
-
374-Pohledávky z nájmu
-
376-Nakoupené
opce
-
378-Jiné pohledávky
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
-
311-Pohledávky z obchodních vztahů
-
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry
-
315-Ostatní pohledávky
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
-
351-Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv
-
352-Pohledávky – podstatný vliv
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky
-
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
-
355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní
korporace
-
358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
-
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky
-
341-Daň z příjmů
-
342-Ostatní přímé daně
-
343-Daň z přidané hodnoty
-
345-Ostatní daně a poplatky
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
-
314-Poskytnuté provozní zálohy
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní
-
388-Dohadné účty aktivní
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky
-
335-Pohledávky za zaměstnanci
-
371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu
-
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
-
374-Pohledávky z nájmu
-
375-Pohledávky z vydaných dluhopisů
-
376-Nakoupené
opce
-
378-Jiné pohledávky
-
391-Opravná položka k pohledávkám
C.II.3.1./D.1. Náklady příštích období
-
381-Náklady příštích období
C.II.3.2./D.2. Komplexní náklady příštích období
-
382-Komplexní náklady příštích období
C.II.3.3./D.3. Příjmy příštích období
-
385-Příjmy příštích období
C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
-
251-Majetkové cenné papíry k obchodování
-
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek
-
251-Majetkové cenné papíry k obchodování
-
253-Dluhové cenné papíry k obchodování
-
254-Směnky k inkasu
-
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
-
257-Ostatní cenné papíry k obchodování
-
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně
-
211-Pokladna
-
213-Ceniny
-
261-Peníze na cestě
C.IV.1. Peněžní prostředky na účtech
-
221-Bankovní účty
 
PASIVA
A.I.1. Základní
kapitál
-
411-Základní
kapitál
-
491-Účet individuálního podnikatele
A.I.2. Vlastní podíly (–)
-
252-Vlastní akcie a obchodní podíly
A.I.3. Změny základního kapitálu
-
419-Změny základního kapitálu
A.II.1. Ážio
-
412-Ážio
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy
-
413-Ostatní kapitálové fondy
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–)
-
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/–)
-
416-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/–)
-
417-Rozdíly z přeměn obchodních korporací
A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/–)
-
418-Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
A.III.1. Ostatní rezervní fondy
-
421-Rezervní fondy
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
-
423-Statutární fondy
-
424-Ostatní fondy
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/–)
-
428-Nerozdělený zisk minulých let
-
429-Neuhrazená ztráta minulých let
A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/–)
-
427-Jiný výsledek hospodaření minulých let
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)
-
710 => 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–)
-
432-Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku
B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky
-
452-Rezerva na důchody a obdobné závazky
B.2. Rezerva na daň z příjmů
-
453-Rezerva na daň z příjmů
B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
-
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.4. Ostatní rezervy
-
459-Ostatní rezervy
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy
-
473-Vydané dluhopisy
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy
-
473-Vydané dluhopisy
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím
-
461-Bankovní úvěry
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy
-
475-Dlouhodobé přijaté zálohy
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů
-
321-Závazky z obchodních vztahů
C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě
-
478-Dlouhodobé směnky k úhradě
C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
-
471-Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
C.I.7. Závazky – podstatný vliv
-
472-Dlouhodobé závazky – podstatný vliv
C.I.8. Odložený daňový závazek
-
481-Odložený daňový závazek a pohledávka
C.I.9.1. Závazky ke společníkům
-
365-Ostatní závazky ke společníkům obchodní
korporace
-
368-Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní
-
389-Dohadné účty pasivní
C.I.9.3. Jiné závazky
-
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
-
377-Prodané
opce
-
474-Závazky z nájmu
-
479-Jiné dlouhodobé závazky
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy
-
241-Vydané krátkodobé dluhopisy
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy
-
241-Vydané krátkodobé dluhopisy
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím
-
231-Krátkodobé bankovní úvěry
-
232-Eskontní úvěry
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy
-
324-Přijaté provozní zálohy
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů
-
321-Závazky z obchodních vztahů
-
325-Ostatní závazky
C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě
-
322-Směnky k úhradě
C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
-
361-Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.7. Závazky – podstatný vliv
-
362-Závazky – podstatný vliv
C.II.8.1. Závazky ke společníkům
-
364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
-
365-Ostatní závazky ke společníkům obchodní
korporace
-
366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
-
367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
-
368-Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
-
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům
-
331-Zaměstnanci
-
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
-
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.5. Stát – daňové závazky a
dotace
-
341-Daň z příjmů
-
342-Ostatní přímé daně
-
343-Daň z přidané hodnoty
-
345-Ostatní daně a poplatky
-
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
-
347-Ostatní
dotace
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
-
389-Dohadné účty pasivní
C.II.8.7. Jiné závazky
-
372-Závazky z koupě obchodního závodu
-
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
-
377-Prodané
opce
-
379-Jiné závazky
C.III.1./D.1. Výdaje příštích období
-
383-Výdaje příštích období
C.III.2./D.2. Výnosy příštích období
-
384-Výnosy příštích období
 
Praktické sestavení výkazu rozvaha
Nyní si ukažme výše uvedené na praktickém příkladu, jak transformovat Konečný účet rozvažný do výkazu rozvaha. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že veškeré pohledávky jsou krátkodobé povahy. Veškeré hodnoty jsou již uvedeny v tis. Kč.
 
Položky výkazu zisku a ztráty (druhové členění)
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují veškeré účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi. Pokud účetní jednotka není obchodní společností, tak výkaz zisku a ztráty sestavuje v plném rozsahu tehdy, pokud se jedná o:
velkou nebo střední účetní jednotkou, nebo
malou či mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Pouze neauditované mikro a malé účetní jednotky, které zároveň nejsou obchodní společností, sestavují výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, a to na úrovni položek označených římskými číslicemi (výnosové položky), resp. písmeny (nákladové položky).
Nyní se pojďme podívat na začlenění výsledkových položek do výkazu zisku a ztráty v druhovém členění. U každého řádku budou uvedeny účty, které lze do něj zatřídit:
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
-
601-Tržby za vlastní výrobky
-
602-Tržby z prodeje služeb
II. Tržby za prodej zboží
-
604-Tržby za zboží
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží
-
504-Prodané zboží
A.2. Spotřeba materiálu a energie
-
501-Spotřeba materiálu
-
502-Spotřeba energie
-
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
A.3. Služby
-
511-Opravy a udržování
-
512-Cestovné
-
513-Náklady na reprezentaci
-
518-Ostatní služby
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)
-
581-Změna stavu nedokončené výroby
-
582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby
-
583-Změna stavu výrobků
-
584-Změna stavu zvířat
C. Aktivace (–)
-
585-Aktivace materiálu a zboží
-
586-Aktivace vnitropodnikových služeb
-
587-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
-
588-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
D.1. Mzdové náklady
-
521-Mzdové náklady
-
522-Příjmy společníků obchodní
korporace
ze závislé činnosti
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
-
524-Zákonné sociální pojištění
-
525-Ostatní sociální pojištění
-
526-Sociální náklady individuálního podnikatele
D.2.2. Ostatní náklady
-
527-Zákonné sociální náklady
-
528-Ostatní sociální náklady
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé
-
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
-
553-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné
-
556-Tvorba a zúčtování opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
E.2. Úpravy hodnot zásob
-
557-Tvorba a zúčtování opravných položek k zásobám
E.3. Úpravy hodnot pohledávek
-
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám
-
559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek k pohledávkám
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
-
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.2. Tržby z prodaného materiálu
-
642-Tržby z prodeje materiálu
III.3. Jiné provozní výnosy
-
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení
-
646-Výnosy z odepsaných pohledávek
-
648-Ostatní provozní výnosy
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
-
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
F.2. Prodaný materiál
-
542-Prodaný materiál
F.3. Daně a poplatky
-
531-Daň silniční
-
532-Daň z nemovitých věcí
-
538-Ostatní daně a poplatky
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
-
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů
-
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
-
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období
F.5. Jiné provozní náklady
-
543-Dary
-
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení
-
545-Ostatní pokuty a penále
-
546-Odpis pohledávky
-
548-Ostatní provozní náklady
-
549-Manka a škody z provozní činnosti
IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
-
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
-
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
IV.2. Ostatní výnosy z podílů
-
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
-
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
G. Náklady vynaložené na prodané podíly
-
561-Prodané cenné papíry a podíly
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba
-
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
-
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
-
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
-
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
-
561-Prodané cenné papíry a podíly
-
566-Náklady z finančního majetku
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba
-
662-Úroky
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
-
662-Úroky
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
-
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv
-
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční oblasti
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba
-
562-Úroky
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
-
562-Úroky
VII. Ostatní finanční výnosy
-
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
-
663-Kursové zisky
-
664-Výnosy z přecenění cenných papírů
-
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku
-
667-Výnosy z derivátových operací
-
668-Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
-
561-Prodané cenné papíry a podíly
-
563-Kursové ztráty
-
564-Náklady z přecenění cenných papírů
-
566-Náklady z finančního majetku
-
567-Náklady z derivátových operací
-
568-Ostatní finanční náklady
-
569-Manka a škody na finančním majetku
L.1. Daň z příjmů splatná
-
591-Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
-
595-Dodatečné odvody daně z příjmů
-
599-Rezerva na daň z příjmů
L.2. Daň z příjmů odložená
-
592-Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená (+/–)
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
-
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
 
Praktické sestavení výkazu zisku a ztráty (druhové členění)
Pokračujme v předchozím příkladu, kde si rozvedeme tentokrát výsledek hospodaření (jak již víme, byla realizována ztráta). Opět platí, že veškeré hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020. Zveřejněno v časopise Účetnictví v praxi 01/2020.