Metoda procenta dokončení v původním IAS 11 Stavební smlouvy a v novém IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

Vydáno: 20 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit účtování metodou procenta dokončení, včetně jejích dopadů do účetních výkazů, srovnat požadavky na aplikaci metody procenta dokončení podle původního IAS 11 a nového IFRS 15 a seznámit čtenáře s příklady, které jsou obsaženy přímo v textu IFRS 15 a vztahují se k metodě procenta dokončení.

Metoda procenta dokončení v původním IAS 11 Stavební smlouvy a v novém IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
PhD, MBA
Anglia Ruskin University, Velká Británie
V lednu 2018 vstoupil v účinnost IFRS 15
Výnosy ze smluv se zákazníky
. Tento standard byl nejprve publikován v květnu 2014, avšak následně, v dubnu 2016, byl jeho text ještě upraven a vyjasněn. Standard nahradil původní standardy a
interpretace
vztahující se k vykazování výnosů, konkrétně:
IAS 11
Stavební smlouvy
IAS 18
Výnosy
IFRIC 13
Zákaznické věrnostní programy
IFRIC 15
Smlouvy o výstavbě nemovitostí
IFRIC 18
Transfery aktiv od zákazníků
SIC 31
Výnosy – barterové transakce obsahující reklamní služby
IASB se zabývala projektem „Výnosy“ mnoho let. V průběhu prací na projektu se měnily názory na to, zda i nadále umožnit společnostem vykazovat výnosy tzv. metodou procenta dokončení, podle které se postupovalo v rámci původního IAS 11
Stavební smlouvy
. IFRS 15
Výnosy ze smluv se zákazníky
je totiž založen na modelu, v rámci něhož se vykazují výnosy v okamžiku, kdy zákazník začne ovládat aktivum, které je předmětem smlouvy. Z tohoto základního přístupu by vyplývalo, že společnosti v oblasti stavebnictví (a podobných odvětvích, kde vytvoření aktiva trvá určitou dobu) by měly vykazovat výnosy až v okamžiku, kdy je smlouva dokončena a aktivum je předáno zákazníkovi. Po mnoha diskusích IFRS 15 nakonec metodu procenta dokončení povoluje, i když se striktně vyhýbá jejímu názvu (standard hovoří o průběžném vykazování výnosů – recognition of revenue over time). Na rozdíl od původního IAS 11 (který se vztahoval zejména na oblast stavebnictví, a proto obsahoval výhradně požadavky na vykazování výnosů v tomto a podobných odvětvích), jsou v IFRS 15 obsaženy požadavky na metodu procenta dokončení napříč celým standardem, proto je někdy obtížné rozlišit, která ustanovení se vztahují k metodě procenta dokončení a která nikoli.
Protože v českých účetních standardech není metoda procenta dokončení popsána (a tudíž ani specifické požadavky na její vykazování v účetních výkazech), uvedeme nejprve příklad na její aplikaci, včetně účtov

Související dokumenty