Inventarizace zásob a dlouhodobého majetku

Vydáno: 34 minut čtení

Největším nepřítelem účetních nováčků je realita, která bývá hodně vzdálená teoretické idyle, v níž se obvykle nese výuka účetnictví. Tolik zmatků, nepřesností, neúplných údajů nebo naopak zcela nadbytečných dat, to se na škole věru nezažije, to najdeme – neradi – teprve v praxi. S čímž souvisí řada chyb, nejistot a pomalost jejich práce. Ostřílení účetní sice vědí, kde hledat to podstatné pro účtování a jak správně chápat podnikatelský slang, ale ani oni si nejsou jisti, zda účetní podklady, které se k nim hrnou, vždy přesně odpovídají skutečné situaci v účetní jednotce. A právě pro to, aby se neúčtovalo jen o domnělých změnách majetku a dluhů, ale o reálných datech, slouží inventarizace. Přičemž se zaměříme hlavně na oblast zásob a dlouhodobého majetku.

Inventarizace zásob a dlouhodobého majetku
Ing.
Martin
Děrgel
 
Inventarizace v účetních předpisech
Asi každý ví, co je hlavním úkolem inventarizace – zjištění skutečného stavu majetku a závazků účetní jednotky a zaúčtování zjištěných rozdílů oproti stávajícímu (nesprávnému) účetnímu stavu tak, aby odpovídal tomu reálnému. Proto nepřekvapí, že inventarizace je zcela nezbytná hlavně pro sestavení věrné účetní závěrky. To potvrdí stručný přehled ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), v nichž se vyskytuje pojem „inventarizace“:
§ 6 odst. 3: „Účetní jednotky
jsou povinny inventarizovat majetek a závazky
podle § 29 a 30.“
§ 7 odst. 1 a 2: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak,
aby účetní závěrka
byla sestavena na jeho základě srozumitelně a
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky … Zobrazení je věrné,
jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu
, … Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. …“
§ 8 odst. 1 a 4: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, …
Účetnictví
účetní jednotky
je průkazné, jestliže
všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a
účetní jednotka provedla inventarizaci
.“
§ 26 odst. 1: „
Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena
snížená o náklady spojené s prodejem
je nižší
, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví,
zásoby se ocení
v účetnictví a v účetní závěrce
touto nižší cenou
.“
§ 26 odst. 2: „
Pokud se při inventarizaci zjistí, že hodnota závazků je vyšší
, popřípadě i nižší než jejich výše v účetnictví,
uvedou se závazky
v účetnictví a v účetní závěrce
v tomto zjištěném ocenění
.“
§ 29 a 30
: tato poměrně obsáhlá ustanovení stanoví podrobné závazné pokyny k provedení inventarizace.
Kupodivu daleko méně, pouze osmkrát se objevuje pojem „inventarizace“ ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
Vyhláška
“); ve stručnosti všech 8 výskytů:
§ 25: „Položka „III.3.
Jiné provozní výnosy
“ obsahuje zejména …
inventarizační rozdíly
, ...“
§ 28: „Položka "F.5.
Jiné provozní náklady
" obsahuje zejména …,
inventarizační rozdíly a škody v provozní oblasti
. …“
§ 55 odst. 1: „Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. … kdy snížení ocenění … není trvalého charakteru ...
Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek.
§ 55 odst. 3: „Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace neprokáže opodstatněnost její výše.“
§ 57 odst. 5: „