Jak dosáhnout zisků prodejem přes Amazon a nepřijít o ně kvůli doměřené dani

Vydáno: 14 minut čtení

Článek demonstruje klíčové principy zdaňování prodejců využívajících distribuční kanály Amazonu či obdobných platforem, upozorňuje na možné kritické body z pohledu identifikace daňových povinností prodejce a jejich plnění a také ukazuje trend zdanění prodejců Amazonu v blízké budoucnosti se zaměřením na zásadní změny v Evropě a nedávný přelomový judikát v USA, který mění principy fungování sales tax ve státech USA právě pro prodejce využívající platformy typu Amazon.

Jak dosáhnout zisků prodejem přes Amazon a nepřijít o ně kvůli doměřené dani
Lukáš
Moravec,
Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠKODA AUTO Vysoká škola
Filip
Sinecký,
daňový poradce
 
Online obchod vs. Amazon
Často slýcháme o problematických daňových aspektech digitalizace, elektronického obchodu a online prodejů. Amazon pak působí při prvním daňovém pohledu až skoro tajemně a je pravda, že pro správnou identifikaci technické a následně pak daňové stránky problému je nezbytné začít od obecných daňových principů ke konkrétním závěrům platným pro prodejce Amazonu i kupující.
Na místě je připomenout již letité sdělení Ministerstva financí1) k problematice elektronického obchodu. Ač můžeme říci, že technologie jej sice předběhly, lze z něj nepřímo vyčíst závěr, že Amazon ve své původní podobě není z pohledu prodejce nic jiného než prosté zasílání zboží, i když v různých technických a logistických variantách. Část kouzla tím mizí a prostor pro daňovou kreativitu je tak ponechán pouze samotnému Amazonu. Jako prodejci ale již nyní víme, do jaké oblasti soustředit svůj zájem pro zformování správného daňového přístupu z pohledu DPH, sales tax a daní z příjmů.
 
Prodeje přes Amazon cílené na evropský trh z pohledu DPH
Amazon nabízí v Evropě okolo sedmi variant prodejních modelů, ze kterých si prodejce může vybrat. Realitou je, že čím je atraktivnější model spolupráce s Amazonem z obchodního pohledu, tím je náročnější situace z pohledu plnění daňových povinností. A to občas vede k nečekaným překvapením prodejců, kteří zapomenou zahrnout do raného rozhodovacího procesu daňové hledisko. Při využívání každého z těchto modelů se pak prodejce dostává do různého postavení z daňového pohledu, z čehož vyplývají odlišné daňové povinnosti a také odlišné nároky na administrativu. Lze říci, že s otevřeným světem mezinárodního obchodu i pro malé prodejce roste význam daňové due dilligence i v případě nečekaně malých subjektů plánujících expanzi s využitím Amazonu či obdobné platformy.
Jedním z prodejních modelů Amazonu je možnost prodeje zboží ve větším objemu prodejcem přímo Amazonu2), a tím
eliminovat
odpovědnost prodejce za další kroky, včetně daňových konsekvencí. Ve většině případů půjde z pohledu DPH o dodání společnosti Amazon do jiného členského státu a následně Amazon již prodává svým jménem své zboží koncovým zákazníkům.
Dalším modelem je tzv. režim FBM3), kdy prodejce využívá prodejních kanálů Amazonu, ale formálně transakce probíhá přímo mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce má skladování a distribuc