Jak dosáhnout zisků prodejem přes Amazon a nepřijít o ně kvůli doměřené dani

Vydáno: 14 minut čtení

Článek demonstruje klíčové principy zdaňování prodejců využívajících distribuční kanály Amazonu či obdobných platforem, upozorňuje na možné kritické body z pohledu identifikace daňových povinností prodejce a jejich plnění a také ukazuje trend zdanění prodejců Amazonu v blízké budoucnosti se zaměřením na zásadní změny v Evropě a nedávný přelomový judikát v USA, který mění principy fungování sales tax ve státech USA právě pro prodejce využívající platformy typu Amazon.

Jak dosáhnout zisků prodejem přes Amazon a nepřijít o ně kvůli doměřené dani
Lukáš
Moravec,
Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠKODA AUTO Vysoká škola
Filip
Sinecký,
daňový poradce
 
Online obchod vs. Amazon
Často slýcháme o problematických daňových aspektech digitalizace, elektronického obchodu a online prodejů. Amazon pak působí při prvním daňovém pohledu až skoro tajemně a je pravda, že pro správnou identifikaci technické a následně pak daňové stránky problému je nezbytné začít od obecných daňových principů ke konkrétním závěrům platným pro prodejce Amazonu i kupující.
Na místě je připomenout již letité sdělení Ministerstva financí1) k problematice elektronického obchodu. Ač můžeme říci, že technologie jej sice předběhly, lze z něj nepřímo vyčíst závěr, že Amazon ve své původní podobě není z pohledu prodejce nic jiného než prosté zasílání zboží, i když v různých technických a logistických variantách. Část kouzla tím mizí a prostor pro daňovou kreativitu je tak ponechán pouze samotnému Amazonu. Jako prodejci ale již nyní víme, do jaké oblasti soustředit svůj zájem pro zformování správného daňového přístupu z pohledu DPH, sales tax a daní z příjmů.
 
Prodeje přes Amazon cílené na evropský trh z pohledu DPH
Amazon nabízí v Evropě okolo sedmi variant prodejních modelů, ze kterých si prodejce může vybrat. Realitou je, že čím je atraktivnější model spolupráce s Amazonem z obchodního pohledu, tím je náročnější situace z pohledu plnění daňových povinností. A to občas vede k nečekaným překvapením prodejců, kteří zapomenou zahrnout do raného rozhodovacího procesu daňové hledisko. Při využívání každého z těchto modelů se pak prodejce dostává do různého postavení z daňového pohledu, z čehož vyplývají odlišné daňové povinnosti a také odlišné nároky na administrativu. Lze říci, že s otevřeným světem mezinárodního obchodu i pro malé prodejce roste význam daňové due dilligence i v případě nečekaně malých subjektů plánujících expanzi s využitím Amazonu či obdobné platformy.
Jedním z prodejních modelů Amazonu je možnost prodeje zboží ve větším objemu prodejcem přímo Amazonu2), a tím
eliminovat
odpovědnost prodejce za další kroky, včetně daňových konsekvencí. Ve většině případů půjde z pohledu DPH o dodání společnosti Amazon do jiného členského státu a následně Amazon již prodává svým jménem své zboží koncovým zákazníkům.
Dalším modelem je tzv. režim FBM3), kdy prodejce využívá prodejních kanálů Amazonu, ale formálně transakce probíhá přímo mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce má skladování a distribuci ve své kompetenci. Prodejce tak zpracovává objednávky a odesílá zboží obvykle sám přímo z České republiky koncovému zákazníkovi.
Z pohledu DPH musí být prodejce registrován v zemi skladování zboží, pokud nepřekročí obrat pro zasílání zboží do jiného členského státu – obvykle tedy v ČR, když skladování zajišťuje sám český prodejce. Zboží je pak prodáváno s českou sazbou DPH.
Pokud ale dojde k nárůstu objemu zasílaného zboží do některé země a jeho hodnota v jedné členské zemi vzroste nad lokálně stanovený limit, pak vzniká prodejci povinnost registrace k DPH v cílové zemi zásilek. Limity pro překročení nastavují jednotlivé země Evropské unie4) národní úpravou DPH, obvykle začíná na 35 000 EUR, ale nikoli pouze. Orientační přehled limitů jednotlivých zemí lze najít v Tabulce 1, ale vždy je nezbytné ověřit aktuální limit v každé zemi.
Tabulka 1. Přehled limitů pro registraci při zasílání zboží do zemí EU
Země
Limitní hodnota zasílaného zboží v národní měně (obvykle v příslušném a předchozím kalendářním roce)
EUR přepočet (orientační dle Evropské komise k dubnu 2018)
Belgium
€ 35 000
Bulgaria
BGN 70 000
€ 35 791
Croatia
HRK 270 000
€ 36 291
Czech Republic
CZK 1 140 000
€ 44 873
Denmark
DKK 280 000
€ 37 595
Germany
€ 100 000
Estonia
€ 35 000
Ireland
€ 35 000
Greece
€ 35 000
Spain
€ 35 000
France
€ 35 000
Italy
€ 35 000
Cyprus
€ 35 000
Latvia
€ 35 000
Lithuania
€ 35 000
Luxembourg
€ 100 000
Hungary
€ 35 000
Malta
€ 35 000
Netherlands
€ 100 000
Austria
€ 35 000
Poland
PLN 160 000
€ 37 859
Portugal
€ 35 000
Romania
RON 118 000
€ 25 305
Slovenia
€ 35 000
Slovakia
€ 35 000
Finland
€ 35 000
Sweden
SEK 320 000
€ 31 390
United Kingdom
GBP 70 000
€ 80 197
Zdroj: European Commission, Taxation and Customs Union; FS ČR.
Třetím obchodním modelem, který Amazon nabízí, je tzv. režim FBA5), který má pět variant se zásadně odlišnými daňovými dopady.
Z pohledu prodejce jsou pro vznik povinnosti registrace k DPH klíčové dva aspekty. V zemích, kde využívá sklad6), tam je nezbytné být registrován k DPH vždy. A v cílových zemích, kam zboží zasílá, se musí prodejce registrovat při dosažení limitu pro zasílání. Jde o stejný limit v každé zemi, který je uveden výše v Tabulce 1.
S ohledem na variabilitu modelů možné obchodní spolupráce prodejce s Amazonem je například vhodné vzít při jejím nastavování v úvahu potenciální povinnost registrace a odvodu DPH ve všech zemích, kam Amazon může teoreticky zboží prodejce naskladnit, pokud prodejce zvolí nejvyšší model obchodní a marketingové spolupráce s Amazonem, tzv. Pan-European FBA.7)
Neopomenutelným vedlejším důsledkem případného volného pohybu zboží mezi evropskými sklady Amazonu dle kapacit, je také režim přemístění z pohledu DPH, který je nezbytné zohlednit, a zejména přemístění evidovat a případně doložit prodejcem dle podkladů Amazonu.
Amazon totiž v případě např. výše zmíněného Pan-EU systému může libovolně přemisťovat zboží mezi svými sklady v rámci Evropy. Každé přemístění znamená povinnost registrace prodejce k DPH v zemi přemístění a zároveň řádné vykazování nakládání se zbožím nejen v rámci intrakomunitárních pohybů zboží, ale také v každém členském státě dle národní legislativy (např. prodej, vrácení zboží, zpětné či následné přemístění do jiného skladu apod.).
Zajímavým posunem v oblasti zvýšení úspěšnosti výběrů DPH z prodejů zprostředkovaných Amazonem je německá iniciativa. Počínaje 1. 3. 2019 jsou elektronické platformy typu Amazon odpovědné za správné odvedení DPH jejich prodejci.
Amazon sám se snaží již déle
eliminovat
daňová rizika a podmiňuje vstup do svého systému registrací k DPH, pokud je pro příslušný zvolený obchodní model
relevantní
.
Z pohledu nedaleké buducnosti se pak zásadně změní podmínky nejen prodejcům Amazonu v EU. Pokud pomineme teoreticky plánovaný R/CH na omezené časové období v ČR8), můžeme se posunout k plánům EU na rok 2021. Nová již schválená pravidla pro prodej zboží na dálku v zemích EU hovoří o transformaci známého režimu MOSS do tzv. režimu OSS. Nový limit hodnoty zasílaného zboží do všech ostatních členských zemí bude stanoven kumulativně za všechny země9) na 10 000 EUR a prodejce bude mít možnost volby. Buď se může registrovat v každé členské zemi, nebo může využít možnosti registrace v režimu OSS10).
 
Sales Tax vybíraná z prodejů přes Amazon a podobné platformy v USA
Obratová daň, která platila v ČR do konce roku 1992, než byla nahrazena DPH v rámci příprav na vstup do EU, je vybírána v USA v podobě tzv. sales tax11) v District of Columbia a dalších 45 státech. Pět států12) neaplikuje žádnou sales tax. Obvykle se v jednotlivých státech celková výše sazby pohybuje do 10 %, a to včetně případné lokální sales tax, která je aplikována v 38 státech.13)
Každoročně může docházet k drobným úpravám sazeb v některém státě, ale změny jsou obvykle avizovány s předstihem.
Díky speciální daňové úpravě prodejů na dálku nemusel prodejce Amazonu z Evropy například řešit, zda jeho cílový stát aplikuje sales tax v zemi prodeje nebo v zemi spotřeby v rámci USA. Nicméně přes zjednodušující pravidla pro tzv. remote sellers nedocházelo z pohledu států USA k úspěšnému výběru daně. Po roce 2013 zesílil tlak daňové správy na prodejce Amazonu a snažil se je motivovat k odvodu daní. Zároveň posilovala snaha daňové správy o zapojení Amazonu do nápravy již neudržitelného stavu. V roce 2017 proběhla v USA daňová amnestie pro prodejce Amazonu pod podmínkou dodatečného přiznání sales tax ve všech dotčených státech zároveň14). V roce 2018 pak došlo ke zlomovému rozsudku15), který změnil pravidla hry a nastartoval aplikaci tzv. economic
nexus
.
Standardně do přelomového judikátu platilo, že sales tax je vybírána pouze v tom státu USA, kde se zároveň nachází sklad i spotřebitel, díky čemuž vzniká tzv. sales tax
nexus
. Některé státy se neúspěšně snažily aplikovat daň na prodeje zprostředkované Amazonem i v případě, kdy jejich občané (spotřebitelé) nakupovali zboží ze skladu v jiném státě USA. Tento přelomový rozsudek z 21. 6. 2018 ale přiznává právo státu na zdanění prodejů prostřednictvím Amazonu spotřebitelům ve své jurisdikci i v případě, pokud je zboží expedováno ze skladu v jiném státu. Podmínkou pro aplikaci sales tax je vznik tzv. economic
nexus
, jehož podmínky si ale modifikoval každý stát jinak, a nelze tedy hovořit o jednotícím prvku, jak ukazuje Tabulka 2.
Tabulka 2. Orientační přehled podmínek vzniku tzv. economic
nexus
v USA
Stát
Obrat
v tis. USD
Počet transakcí
Vztah podmínek obratu a počtu transakcí
Platné od
ALABAMA
250
1. 10. 2018
CALIFORNIA
100
200
nebo
1. 4. 2019
COLORADO
100
200
nebo
31. 5. 2019
CONNECTICUT
250
200
a
1. 12. 2018
DISTRICT OF COLUMBIA
100
200
nebo
1. 1. 2019
GEORGIA
250
200
nebo
1. 1. 2019
HAWAII
100
200
nebo
1. 7. 2018
ILLINOIS
100
200
nebo
1. 10. 2018
INDIANA
100
200
nebo
1. 10. 2018
IOWA
100
200
nebo
1. 1. 2019
KENTUCKY
100
200
nebo
1. 10. 2018
LOUSIANA
100
200
nebo
1. 1. 2019
MAINE
100
200
nebo
1. 7. 2018
MARYLAND
100
200
nebo
1. 10. 2018
MASSACHUSETTS
500
100
a
1. 10. 2017
MICHIGAN
100
200
nebo
1. 10. 2018
MINNESOTA
100
100
nebo
1. 10. 2018
MISSISSIPPI
250
1. 9. 2019
NEBRASKA
250
200
nebo
1. 1. 2019
NEVADA
100
200
nebo
v přípravě
NEW JERSEY
100
200
nebo
1. 11. 2018
NEW YORK
300
300
a
1. 1. 2019
NORTH CAROLINA
100
200
nebo
1. 11. 2018
NORTH DAKOTA
100
200
nebo
1. 10. 2018
OHIO
500
1. 1. 2018
OKLAHOMA
10
10. 4. 2018
PENNSYLVANIA
10
1. 4. 2018
RHODE ISLAND
100
200
nebo
17. 8. 2017
SOUTH CAROLINA
100
1. 11. 2018
SOUTH DAKOTA
100
200
nebo
1. 11. 2018
TENNESSEE
500
1. 7. 2017
TEXAS
500
1. 10. 2019
UTAH
100
200
nebo
1. 1. 2019
VERMONT
100
200
nebo
1. 7. 2018
WASHINGTON
100/10
200/–
nebo/–
1. 10. 2018/
1. 1. 2018
WEST VIRGINIA
100
200
nebo
1. 1. 2019
WISCONSIN
100
200
nebo
1. 10. 2018
WYOMING
100
200
nebo
1. 7. 2017
Zdroj: Dion, S. (2019) PrietoDion Consulting Partners LLC. State with Economic
Nexus
Laws as of January 1, 2019.
Obvykle vzniká tzv. economic
nexus
v cílové zemi prodeje, pokud je překročen obrat 10 000 USD až 500 000 USD dle státu; a/nebo je překročen počet transakcí v rozsahu 0 až 300 jednotlivých transakcí dle státu; a to za stanovené období, jež se opět liší stát od státu (např. stávající rok, minulý rok, 12 měsíců apod.). Pokud není stanoven limit počtu transakcí, obvykle je nahrazen jiným individualizovaným kritériem v jednotlivých státech USA.
Platnost uvedená v tabulce pro zákony definující tzv. economic
nexus
v některých zemích předchází judikátu Wayfair, ale s ohledem na tehdejší právní stav nebyly tyto státy schopny princip tzv. economic
nexus
efektivně aplikovat a vymáhat. S rozsudkem Wayfair tyto sáty postupně oznamují datum, kdy zákony definující pravidla tzv. economic
nexus
začnou v praxi uplatňovat a zda budou tato pravidla aplikována případně „zpětně“.16) Ponechme nyní stranou diskuse o (ne)pravé retroaktivitě, legitimním očekávání a limitech zobecnění dotčeného judikátu. Aktuální praktický dopad je jednotlivými státy USA deklarován jednoznačně a tzv. economic
nexus
se stává novým standardem zdanění prodejců využívajících Amazon a obdobné prodejní platformy.
V obecné rovině můžeme říci, že systém sales tax aktuálně přejímá v naprosté většině států USA principiální pravidla registrace pro zasílání zboží, která jsou analogická stávajícím pravidlům evropské DPH.
Prodejce v režimu FBA v USA musí tedy zohlednit dva klíčové aspekty pro vznik povinnosti registrace a odvodu sales tax. Prodejce musí identifikovat souběh existence skladu a kupujícího v cílovém státu prodeje, neboť ten zakládá vznik tzv.
nexus
. A prodejce nyní musí aktuálně sledovat termín implementace tzv. economic
nexus
v jednotlivých cílových státech prodeje a od data účinnosti nových pravidel pak také sledovat zejména limity obratu a počtu transakcí pro vznik tzv. economic
nexus
. Nicméně ani tato kritéria nejsou v některých státech jedinými výlučnými hledisky pro vznik tzv. economic
nexus
. Aktuálně zavádí princip tzv. economic
nexus
přes třicet států17) a jejich počet a variabilita rychle roste, proto je v době turbulentních změn v sales tax nezbytné podmínky v každém cílovém státu prodeje průběžně monitorovat.
 
Zdanění příjmů prodejců přes Amazon a obdobné platformy
Z hlediska české entity jsou klíčové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které definují případný vznik stálé provozovny a s tím související daňové povinnosti. Klíčovým faktorem zůstává, že v USA a evropských zemích skladování zboží dle zmíněných smluv obvykle nezakládá vznik stálé provozovny z pohledu daní z příjmů a lze předpokládat zdanění příjmu prodejce využívajícího Amazon v ČR.
Jiná situace nastává, pokud je využita lokální entita založená např. v USA, případně transparentní entita18), kde existuje riziko vzniku povinnosti odvádět daň z příjmu v USA a vždy je vhodné důkladné individuální posouzení zvažovaného postupu před jeho realizací.
 
Závěr
Ohledně nepřímých daní čekají nejen prodejce přes Amazon zajímavé časy. V Evropě je schválen přechod na OSS s teoreticky možným dočasným úkrokem k R/CH v ČR. V USA probíhá revoluce v sales tax v podobě aplikace principu tzv. economic
nexus
, a to v podobě individualizované každým jedním státem USA, který se rozhodne nový přístup implementovat. V kontextu těchto proměn pak exponenciálně narůstá význam včasné identifikace daňových důsledků obchodních rozhodnutí, ideálně tedy ještě před volbou modelu obchodní spolupráce prodejce s Amazonem či obdobnou platformou. Benefity zdánlivě optimálního obchodního a marketingového modelu mohou být eliminovány jeho daňovými externalitami, optimální prodejní model proto s předstihem zohledňuje možné aspekty obchodní i daňové.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.
1) Sdělení MF k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, č. j. 251/24 735/2001.
2) Režim tzv. vendor účtu.
3) Fulfillment by merchant.
4) A také země Evropského sdružení volného obchodu a Švýcarsko.
5) Fulfillment by Amazon.
6) Např. sklad Amazonu.
7) Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko a případně Polsko, Česká republika, Slovensko.
8) Plošný R/CH bude v případě teoretické aplikace uplatňován v tuzemsku mezi osobami registrovanými k DPH, tedy s minimálním vlivem na operace prodejce Amazonu ve standardním režimu B2C.
9) Vyjma domovského státu prodejce.
10) Analogicky ke stávajícímu režimu MOSS.
11) A také tzv. use tax, která je vedena snahou přenést odvod daně na kupujícího.
12) Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon a Aljaška, která umožnuje aplikovat lokální sales tax.
13) Cammenga, J. (2019) Tax Foundation.
Fiscal Fact No. 633. Jan 2019
. State and Local Sales Tax Rates, January 2019.
14) Z pohledu prodejce šlo o státy, kde Amazon provozoval sklady v USA.
15) South Dakota vs. Waxfair, Inc. (Supreme Court of the United States).
16) Dion, S. (2019) PrietoDion Consulting Partners LLC.
State with Economic
Nexus
Laws as of January 1, 2019.
Economic
Nexus
Chart.
17) Dion, S. (2019) PrietoDion Consulting Partners LLC.
State with Economic
Nexus
Laws as of January 1, 2019.
Economic
Nexus
Chart.
18) Např. LLC, která přibližně odpovídá ve své obvyklé variantě české v. o. s.

Související dokumenty