Specifika účetnictví v rostlinné výrobě

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku se zaměříme na účetnictví v rostlinné výrobě, které má oproti účetnictví v jiných výrobních odvětvích řadu zvláštností, které plynou ze specifik rostlinné výroby. Ta má sezonní charakter, rozložení práce v rámci zemědělské výroby je nerovnoměrné. Hospodářský rok se navíc nekryje s rokem kalendářním. Rostlinná výroba je vysoce závislá na přírodním prostředí a je vystavena řadě rizik (například klimatickým nebo nákazovým rizikům).

Specifika účetnictví v rostlinné výrobě
doc. Ing.
Dana
Dvořáková,
Ph.D.
Rostliny pěstované v zemědělství mohou být jednoleté, dvouleté i víceleté. Klasifikace pěstovaných rostlin v účetnictví vychází z doby plodnosti rostlinných kultur a ze způsobu, jakým rostliny přinášejí užitek.
Klasifikace rostlinné výroby z hlediska přinášených užitků
Kategorie
Užitek
Sledování v účetnictví
Trvalé porosty stromů a keřů
Sklizeň (plodů, květů, listů, větví)
Dlouhodobá aktiva
Jednoleté nebo dvouleté rostliny
Sklizeň celé rostliny
Oběžná aktiva
V dlouhodobých aktivech jsou samostatně sledovány jen ovocné stromy či keře, a to pouze v případě, je-li plodnost vysázených rostlin (stromů či keřů) delší než jeden rok a splňuje-li výsadba minimální parametry v rozloze a hustotě osázení. Sady ovocných stromů musí být vysázeny na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na jeden hektar, pro sady ovocných keřů je minimální rozloha souvislého pozemku stejná, ale minimální předepsaná hustota je 1 000 keřů na 1 ha, tyto limity platí i pro daňové účely. Dále jsou v dlouhodobých aktivech sledovány porosty chmelnic a vinic, nosné konstrukce jsou však stavbami a z hodnoty rostlin je nutno je vyloučit.
Naprosto specifický je přístup českých předpisů k zachycení lesních porostů v účetnictví. Pokud je les zakoupen v rámci pořízení pozemku, není hodnota lesního porostu oddělována od hodnoty tohoto pozemku. Lesní porost vypěstovaný účetní jednotkou „na zelené louce“ není aktivován vůbec. O lesních porostech, které účetní jednotka vlastní, musí podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500“), informovat účetní jednotka v příloze k účetním výkazům a zveřejnit rozlohu lesního porostu a jeho ocenění prostřednictvím vyhláškou dané průměrné ceny lesního porostu na jeden hektar.
Pěstované rostliny, které nesplňují parametry pro zařazení do dlouhodobých aktiv, jsou sledovány v rámci zásob. Jedná se zejména o jednoleté či dvouleté rostliny, které jsou pěstovány za účelem sklizně, patří sem však i rostliny plodící po několik vegetačních období (například jahodník).