IFRS - nově přijatý Koncepční rámec pro finanční výkaznictví

Vydáno: 18 minut čtení

Dne 29. 3. 2018 byl v rámci IFRS vydán nový Koncepční rámec pro finanční výkaznictví, který je okamžitě v účinnosti pro Radu IASB a Interpretační výbor IFRS při přípravě nových standardů a interpretací. Pro společnosti, které sestavují účetní závěrky podle IFRS, bude nový Koncepční rámec v účinnosti od 1. 1. 2020, kdy nahradí stávající verzi Koncepčního rámce vydanou v roce 1989, která byla částečně revidovaná v roce 2010. Tento příspěvek má za cíl seznámit čtenáře s obsahem a strukturou nového Koncepčního rámce a se změnami oproti původní verzi. Je však třeba poznamenat, že požadavky Koncepčního rámce mají přímý dopad na společnosti pouze v situacích, kdy pro určitý typ transakce neexistuje příslušný standard nebo interpretace a společnost je nucena sama vytvořit účetní politiku, podle které následně postupuje (tato politika musí vycházet z definic a ostatních požadavků uvedených v Koncepčním rámci). Pokud pro daný typ transakce existuje příslušný standard, mají požadavky tohoto standardu přednost před ustanoveními Koncepčního rámce.

IFRS – nově přijatý Koncepční rámec pro finanční výkaznictví
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph.D., MBA,
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford
 
Koncepční rámec pro finanční výkaznictví
Nový Koncepční rámec má 86 stran a 8 kapitol:
Kapitola 1
Cíl obecného účetního výkaznictví
Kapitola 2
Kvalitativní charakteristiky účetních informací
Kapitola 3
Účetní závěrka a vykazující jednotka
Kapitola 4
Prvky účetní závěrky
Kapitola 5
Vykázání v účetních výkazech a vyřazení z účetních výkazů
Kapitola 6
Oceňování
Kapitola 7
Prezentace a zveřejnění
Kapitola 8
Koncepty kapitálu a zachování kapitálu
 
Kapitola 1 Cíl obecného účetního výkaznictví
Tato kapitola stanovuje cíl obecné účetní závěrky, uvádí, jaké informace jsou k dosažení tohoto cíle nutné a kdo jsou hlavní (primární) uživatelé této závěrky. Kapitola byla vydána již v roce 2010 a došlo v ní pouze k dílčím upřesněním (zejména ke znovuzavedení ustanovení, že uživatelé potřebují účetní závěrku také k tomu, aby mohli posoudit úroveň, jakým je společnost spravována ze strany vedení1)). Hlavním cílem účetního výkaznictví je poskytovat uživatelům informace, které potřebují k provádění rozhodnutí souvisejících s poskytováním zdrojů do konkrétní společnosti. Hlavními uživateli obecné účetní závěrky jsou potenciální investoři, poskytovatelé finančních zdrojů a ostatní věřitelé.
 
Kapitola 2 Kvalitativní charakteristiky účetních informací
Kvalitativní charakteristiky účetních informací se člení na základní (fundamentální) a rozšiřující (enhancing). Základními charakteristikami jsou relevance a věrné zobrazení; k rozšiřujícím charakteristik

Související dokumenty