Účtování o základním kapitálu a fondech u společnosti s ručením omezeným

Vydáno: 17 minut čtení

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní korporace, jejichž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Základní kapitál představuje souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků. Minimální výše základního kapitálu není stanovena, zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK “), však určuje minimální výši vkladu každého společníka na 1 Kč. Maximální výše základního kapitálu není ZOK limitována.

Účtování o základním kapitálu a fondech u společnosti s ručením omezeným
Ing.
Pavlína
Orlová
Základní
kapitál
při vzniku společnosti s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost s r. o.“) musí při svém založení rozhodnout o výši základního kapitálu, který musí být následně splacen. Společníci pak vkládají na splacení svých obchodních podílů vklady do základního kapitálu. Proces vkládání základního kapitálu se tedy dělí na dvě části, úpis a splácení upsaného základního kapitálu. Při úpisu vzniká upisovateli závazek vložit určitý
kapitál
do společnosti s r. o. a současně společnosti s r. o. vzniká pohledávka za upisovatelem z upsaného, dosud nesplaceného kapitálu.
Vklady společníků mohou být peněžité i nepeněžité povahy:
a)
Peněžitý vklad
se splácí na zvláštní účet (nejčastěji bankovní), který za tímto účelem zřizuje správce vkladů. Před podáním návrhu na zápis společnosti s r. o. do obchodního rejstříku je nutné splatit nejméně 30 % každého peněžitého vkladu a celé vkladové ážio. Složené peněžní prostředky jsou na bankovním účtu blokovány až do okamžiku, kdy je bance předložen doklad o vzniku společnosti s r. o., tj. doklad o zápisu společnosti s r. o. do obchodního rejstříku.
b)
Nepeněžitým vkladem
může být jakákoliv věc ocenitelná penězi (například nemovitá či movitá věc, nehmotný majetek, know-how, pohledávka, závod či právo, které je pokládáno za věc a jehož hodnota je zjistitelná). Dle ZOK však není možné vkládat práci nebo služby a dále nemůže být nepeněžitým vkladem pohledávka vůči společnosti s r. o. 1) Žádná další omezení ZOK nestanoví, tzn. teoreticky může být do společnosti s r. o. vložen i nepeněžní vklad pro ni hospodářsky nevyužitelný. Ocenění nepeněžního vkladu v zásadě určuje znalec, který nemusí být stanoven soudem, znalce mohou vybrat zakladatelé (dle § 143 odst. 1 ZOK). Při zakládání nové společnosti s r. o. musí být vkladová povinnost spočívající v nepeněžitém vkladu splněna v celém rozsahu již před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Skutečná cena nepeněžitého vkladu v účetnictví nesmí být vyšší než cena stanovená znalcem.2) Společnost s r. o. jako nabyvatel nepeněžitého vkladu účtuje dle znaleckého ocenění do základního kapitálu v jeho jednotlivých majetkových složkách. Cena stanovená znaleckým posudkem je základnou pro výpočet účetních odpisů. Daňové odpisy dlouhodobého majetku se stanoví tak, jako by ke změně vlastníka nedošlo, společnost s r. o. jako příjemce vkladu pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem, pokud vlastník měl právo odpisovat. V roce, kdy dochází k převodu z vkladatele na společnost s r. o., si každý může uplatnit jednu polovinu roč