Oznamování změn registračních údajů

Vydáno: 41 minut čtení

Za účelem zajištění aktuálnosti vedené evidence registračních údajů ohledně daňových subjektů je každý daňový subjekt povinen oznamovat správci daně změnu registračních údajů. Daňový subjekt je povinen ve stanovených lhůtách a zákonným způsobem tyto změny oznamovat, aby splnil řádně a včas svoji zákonnou oznamovací povinnost a zamezil tak uložení pokuty ze strany správce daně a dalším potenciálním negativním důsledkům. Daňový subjekt by měl znát a respektovat také pravidla pro používání daňového identifikačního čísla, které patří mezi nejdůležitější identifikační údaje používané při správě daní.

Oznamování změn registračních údajů
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), obsahuje pravidla pro postup při plnění oznamovací povinnosti pro daňové subjekty. Některá další pravidla jsou také obsažena v informacích Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Daňový subjekt je povinen tato pravidla respektovat, jinak čelí potenciální pokutě ze strany správce daně, případně může neoznámení změny registračních údajů vést k negativním důsledkům, jako může být nedoručení písemností od správce daně či až k prohlášení nespolehlivosti pro účely DPH.
Prakticky nejdůležitějším identifikátorem pro každý daňový subjekt je daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“), které je přiděleno po registraci každému daňovému subjektu. Úpravu formátu a využívání DIČ obsahuje také daňový řád, ale
relevantní
jsou i další předpisy, jako je zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě nesprávného postupu ohledně používání DIČ (například při úhradě daňové povinnosti) může daňový subjekt také čelit negativním dopadům, a proto je v praxi nezbytné tato pravidla využívání DIČ respektovat.
 
Co je daňový subjekt povinen oznamovat a jak?
Mezi registrační povinnosti každého daňového subjektu patří i povinnost oznamovat změny všech údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět v přihlášce k registraci. V přihlášce k registraci je přitom daňový subjekt povinen uvádět předepsané údaje potřebné pro správu daní.
Oznámení změn se povinně provádí prostřednictvím tiskopisu „Oznámení o změně registračních údajů“ vydaném Ministerstvem financí České republiky nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Do tiskopisu se přitom vyplňují pouze údaje, u nichž došlo ke změně.
Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pak je takový daňový subjekt povinen tento tiskopis podat kvalifikovaným elektronickým způsobem (tj. z datové schránky ve formátu „.xml“ či formou aplikace „EPO“ spolu s příslušným podpisem). Pokud není dodržena elektronická forma podání, tak správce daně udělí automaticky pokutu ve výši 2 000 Kč, protože daňový subjekt učinil podání jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky.
Podle vymezeného tiskopisu „Oznámení o změně registračních údajů“ se oznamuje změna těchto údajů:
telefon,
email,
oprávnění k podnikání vydané mimo Českou republiku,
přerušení podnikatelské činnosti,
čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb,
číslo účtu pro vracení přeplatků na DPH,
zákonný zástupce nebo opatrovník,
adresa pro doručování,
organizační složky podniku,
změny údajů týkajících se plátcovy pokladny,
změna údajů týkajících se organizačních složek obchodního závodu,
změna údajů týkající se osob, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, sídlo ani provozovnu,
registrace k DPH v jiných členských státech Evropské unie (EU),
vstup do společnosti či výstup ze společnosti,
skutečné sídlo.
V rámci tiskopisu jsou obsaženy i pokyny k vyplnění, které stanoví, že všechny údaje, na něž není dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které daňový subje