Ing. Alena Wágner Dugová

  • Článek
Daňový subjekt je v rámci daňového řízení pokutován v případě, že poruší určité povinnosti. Řada pokut, jako například úrok z prodlení, pokuta za opožděné tvrzení daně a penále, přitom vzniká přímo ze zákona a nezávisí na rozhodnutí správce daně, protože sankce je stanovena automaticky v důsledku porušení určité povinnosti. Penále je sankcí, která je stanovena v případě, že dojde k doměření daně ve vyšší výši, než byla daň stanovena oproti poslední známé dani, což je typicky při doměření daně po daňové kontrole. Penále lze případně částečně promíjet, za předpokladu, že daňový subjekt naplní dané podmínky pro promíjení. Článek popisuje situace, kdy se ukládá penále, a řeší také možnosti promíjení této sankce, přičemž k daným zásadním pravidlům jsou v článku uvedeny praktické příklady.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
Vybrané subjekty mají zákonnou povinnost zveřejňovat příslušné dokumenty včetně účetních výkazů ve sbírce listin obchodního rejstříku, která je k dispozici online na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Pokud není tato povinnost splněna, může být uložena pokuta, případně mohou nastoupit i jiné nepříjemné konsekvence. Jako jeden z kroků ohledně snížení administrativy byla od roku 2022 zavedena pro některé subjekty možnost zveřejnit účetní výkazy skrze finanční úřad prostřednictvím podání daňového přiznání k dani z příjmů. Článek se zaměřuje na novou možnost, jak splnit povinnost zveřejnění účetních výkazů do sbírky listin skrze daňové přiznání k dani z příjmů.
Vydáno: 25. 03. 2022
  • Článek
Daňový subjekt musí plnit řádně a včas své povinnosti ve vztahu ke správci daně. Ohlášení změny v registračním údaji je pak jedna z povinností, na kterou by neměl daňový subjekt zapomínat. V případě nesplnění této povinnosti může správce daně udělit i možnou pokutu. Cílem tohoto článku je informovat čtenáře o povinnosti oznamovat změny registračních údajů. Tato problematika je také vysvětlena na praktických příkladech.
Vydáno: 14. 02. 2022
  • Článek
Jednou z otázek, kterou si plátce DPH při poskytování plnění často pokládá, je, kdy má správně uplatněnou DPH z tuzemských plnění odvést. V případě, že by totiž byla odvedena DPH později, než zákon ukládá, hrozí plátci, že bude povinen uhradit správci daně časový úrok z prodlení za pozdní úhradu DPH. Tento článek se zabývá časovým okamžikem, kdy je plátce povinen DPH odvádět z tuzemských plnění a obsahuje také praktické příklady.
Vydáno: 20. 04. 2020
  • Článek
Adekvátní a včasná reakce na písemnost doručenou od finančního úřadu je v daňovém řízení naprosto zásadní, protože kromě osobních jednání probíhá naprostá většina různých nejen kontrolních postupů korespondenční formou. Daňový subjekt by tedy měl pečlivě monitorovat, jaké písemnosti mu správce daně zasílá. Doručením písemnosti se totiž rozbíhá lhůta na případnou reakci. Tento článek připomíná základní pravidla pro doručování a několika praktickými příklady upozorňuje na vybraná úskalí týkající se doručování od finančního úřadu.
Vydáno: 23. 03. 2020
  • Článek
Běžný plátce DPH se zřejmě v praxi nesetká s osvobozením ve zvláštních případech, ale je vhodné tato pravidla alespoň pasivně znát a v případě relevantnosti si nastudovat konkrétní úpravu pro aplikaci osvobození od DPH ve zvláštních případech. Ale jak se říká „nikdy neříkej nikdy“, tak toto přísloví se může hodit právě pro oblast osvobození ve zvláštních případech, protože i běžný plátce DPH může dodávat své zboží či poskytovat služby kupříkladu některému subjektu EU či letecké společnosti, kde může být pak aplikace osvobození relevantní. Pro některé plátce DPH (například pro letecké společnosti) je ustanovení zákona o DPH pro osvobození ve zvláštních případech naprosto klíčové, protože ovlivňuje režim DPH jejich nakupovaných vstupů. Tento článek vymezuje plnění, u kterých se aplikuje osvobození ve zvláštních případech a upozorňuje na tuto problematiku několika praktickými příklady.
Vydáno: 24. 02. 2020
  • Článek
Zdaňovací období pro účely DPH je důležité z hlediska frekvence podávání daňového přiznání a dalších výkazů pro účely DPH. Nesprávně určené zdaňovací období by pak vedlo k pokutám za pozdní podání daňového tvrzení a za pozdní úhradu daňové povinnosti, případně i k dalším negativním důsledkům. Tento článek obsahuje příslušná pravidla pro zdaňovací období, která jsou blíže vysvětlena na praktických příkladech.
Vydáno: 18. 11. 2019
  • Článek
Daňové doklady jsou relevantním tématem pro každého plátce DPH, protože jde o prvotní dokument, který finanční úřad vyžaduje při prověřování správnosti stanovení daně. Plátce DPH musí tedy předložit bezvadný daňový doklad s tím, že finanční úřad může požadovat další důkazní prostředky pro prokázání faktického uskutečnění daného plnění a jeho využití pro podnikání. V poslední době s nástupem elektronizace prošlo i téma daňových dokladů z pohledu DPH novelizací, která spočívala zejména v možnosti vystavování a archivaci daňových dokladů. Tento článek upozorňuje příklady na vybraná úskalí a situace, které mohou ve své každodenní praxi plátci DPH řešit.
Vydáno: 24. 09. 2019
  • Článek
Daňový subjekt je povinen v zákonem stanoveném termínu uhradit svoji daňovou povinnost. Pokud úhradu neučiní včas, tak je správce daně oprávněn příslušnou daň vymáhat, k čemuž je vybaven různými donucovacími nástroji. Navíc je při pozdní úhradě daňovému subjektu stanoven úrok z prodlení, který se může vyšplhat do vysokých částek. Tento článek obsahuje několik praktických situací, které se týkají právě problematiky placení daně, které by měl každý daňový subjekt znát, aby se vyvaroval možným negativním důsledkům.
Vydáno: 19. 08. 2019