Třístranný obchod

Vydáno: 13 minut čtení

Třístranný obchod je podle českého zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), zjednodušení, které umožňuje plátcům z jiných členských států vyhnout se legálně registraci k dani z přidané hodnoty v České republice. Protože § 17, který třístranný obchod v tuzemském zákoně o DPH upravuje, je implementací článků 141 a 197 směrnice 2006/112/ES , lze obecné principy tohoto zjednodušení aplikovat i na obchody, které mají místo zdanění v jiném členském státě, byť pro jistotu je pak lepší zkonzultovat možnost využití třístranného obchodu s daňovým poradcem konkrétního státu Evropské unie.

Třístranný obchod
Ing.
Petr
Vondraš,
Moore Stephens s. r. o.
 
Tři osoby ze tří států nebo mohou být jen ze dvou?
Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.
Příklad 1
Česká společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) si objedná zboží od rakouské obchodní společnosti, která zadá výrobu zboží německému plátci DPH. S ohledem na geografickou polohu německého výrobce a českého zákazníka bylo ujednáno, že německý výrobce odešle zboží přímo z Německa do České republiky (ČR). Fakturu za zboží vystaví německý výrobce na rakouské daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“) svého rakouského zákazníka a ten vyfakturuje zboží pod svým rakouským DIČ českému odběrateli bez DPH.
Ve výše uvedeném příkladu se jedná o dvě obchodní transakce s jednou přepravou. Kdyby neplatilo zjednodušení v podobě třístranného obchodu, tak německý výrobce dodává zboží svému rakouskému zákazníkovi do ČR, čímž se rakouský zákazník stává identifikovanou osobou v ČR, protože v naší republice pořizuje zboží z jiného členského stát

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty