Ing. Petr Vondraš

 • Článek
Vládní konsolidační balíček přinesl vydavatelům a prodejcům knih dárek v podobě osvobození od daně z přidané hodnoty u dodání knih při zachování nároku na odpočet. Za stejných podmínek je možné od ledna prodávat i audioknihy. Dopady této novinky do konkrétních ustanovení zákona jsou stěžejní částí tohoto článku.
Vydáno: 04. 04. 2024
 • Článek
V lednu vydalo Generální finanční ředitelství informaci ke změnám sazeb od 1. 1. 2024. Byť se nejedná o právně závazný dokument, vyjadřuje výklad zákona, zde sazeb, z pohledu daňové správy. Nejvíce prostoru je dle očekávání věnováno sazbě daně u podávání nápojů v rámci stravovací služby.
Vydáno: 13. 03. 2024
 • Článek
Zákon o dani z přidané hodnoty neobsahuje žádné ustanovení, v němž by bylo uvedeno slovo škoda. Důvodem je, že vyúčtování škody není předmětem daně, protože škoda nepředstavuje ani dodání zboží ani poskytnutí služby. Podstatné je však určit, zda požadovaná úplata představuje úhradu za poskytnuté plnění nebo za náhradu škody. Chybná klasifikace může znamenat neodvedení daně nebo naopak odvedení daně nad rámec zákona, kdy onen Černý Petr přechází na poskytovatele úhrady, protože daň nad rámec zákona si nemůže odpočítat.
Vydáno: 05. 03. 2024
 • Článek
Nakupování v e-shopech nezná hranic. Při přeshraničním obchodování se jedná z pohledu DPH převážně o prodej zboží na dálku. Ten má svůj limit pro určení místa zdanění i speciální obchodní pojmy jako fulfillment nebo dropshipping. Jejich daňové dopady, jednoduchý režim EU a komplikovaný dovozní režim jsou spolu s novou povinností poskytovatelů platebních služeb obsahem tohoto článku.
Vydáno: 01. 02. 2024
 • Článek
Pro osobní automobily kategorie M1 nově platí limitovaná výše daně na vstupu v částce 420 000 Kč. Ta se týká nejen odpočtu při nákupu, ale ovlivňuje i možnost odpočtu u technického zhodnocení nebo úpravu odpočtu při prodeji takového vozu. Limitaci se nevyhnou ani automobily pořizované formou finančního nebo operativního leasingu. Pozor je třeba dát u vozů pořizovaných z EU, u nichž plátce zaplatil již v roce 2023 zálohu.
Vydáno: 02. 01. 2024
 • Článek
Konsolidační balíček s plánovanou účinností od 1. 1. 2024 přinese změnu sazby u velkého množství zboží a služeb. Cílem tohoto článku je proto přinést odpovědi na praktické otázky související se změnou sazeb, například jak správně zdanit zálohu přijatou v letošním roce k dodání zboží, které nastane až po účinnosti novely. Zásadní změnou bude i osvobození od DPH při dodání knih.
Vydáno: 08. 12. 2023
 • Článek
Věřitel je oprávněn získat zpět DPH z nezaplacené faktury, pokud je proti dlužníkovi vedeno exekuční řízení nebo se nachází v insolvenčním řízení. Poslední možností je skončené řízení o pozůstalosti, z jehož výsledku je zřejmé, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti zaplacena. Co však brání tomu, aby se DPH vracelo ze všech nezaplacených faktur?
Vydáno: 08. 11. 2023
 • Článek
Dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani může být od daně z přidané hodnoty osvobozené. Prodej zboží na dálku bude zpravidla podléhat režimu jednoho správního místa. Pokud se použije zvláštní režim, předchozí uvedené neplatí. Cílem následujícího článku je proto seznámení se s pravidly při prodeji zboží do jiného státu, abychom je následně uměli správně v praxi aplikovat.
Vydáno: 03. 10. 2023
 • Článek
Do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je s účinností od 1. ledna 2024 doplněna část týkající se evidence přeshraničních plateb. S principy a pravidly tohoto zákona nemá nové ustanovení nic společného. Cílem je eliminovat daňové úniky na DPH, které souvisejí s prodejem zboží na dálku. Z tohoto důvodu je tato novela součástí zákona o dani z přidané hodnoty, a proto se jí informativně věnujeme i na portálu DAUČ, byť stěžejní je pro peněžní sektor.
Vydáno: 29. 09. 2023
 • Článek
Při určení místa plnění se přeprava zboží řídí základním pravidlem. Odchylka nastává, pokud je přeprava poskytnuta zákazníkovi se sídlem nebo provozovnou ve třetí zemi a tento zákazník je zároveň českým plátcem. Pozor si je potřeba také dát při posuzování přepravy související s dovozem a vývozem, aby přepravce správně určil, kdy může být taková přeprava osvobozena od daně z přidané hodnoty. Nejdříve se budeme věnovat zdanění přepravy z pohledu českého přepravce a poté z pohledu českého příjemce přepravní služby.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje celkem tři zvláštní režimy jednoho správního místa. Jedná se o dovozní režim, režim mimo Evropskou unii a režim Evropské unie. Právě poslední z uvedených – režim Evropské unie – je plátci nejčastěji využívaný. Hlavní výhodou všech režimů je, že vybraná plnění, na něž se režimy vztahují, lze přiznat v rámci jednoho daňového přiznání v jednom členském státě bez nutnosti registrace k dani v jiných členských státech, kam daň, která těmto jiným státům náleží, přepošle určený správce daně. V České republice jím je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.
Vydáno: 08. 08. 2023
 • Článek
Jak již označení režimu napovídá, pravidla fungování daně z přidané hodnoty ve zvláštních režimech se odlišují od těch běžných. Hlavním znakem zvláštních režimů je způsob určení základu daně, kterým není vše, co má být jako úplata přijato za uskutečněné plnění, ale pouze přirážka poskytovatele snížená o daň. To platí pro cestovní služby a dodání zboží obchodníkem s použitým zbožím, uměleckými předměty a starožitnostmi. Zcela jinak je koncipován zvláštní režim pro investiční zlato, kde se plnění osvobozené do daně prolíná s možnostmi odpočtu.
Vydáno: 07. 06. 2023
 • Článek
O vrácení daně zaplacené v jiném členském státě žádá plátce elektronicky prostřednictvím aplikace, a to v českém jazyce. Požádat je možné již o částku daně, která v součtu převýší 50 EUR nebo ekvivalent v měně státu, do něhož je o vrácení daně žádáno. Na podání žádosti za rok 2022 je stále ještě čas, lhůta uplyne až 30. 9.
Vydáno: 02. 05. 2023
 • Článek
Následující příspěvek se nezabývá vzdělávací činností poskytovanou na školách, ale aktivitami v oblasti vzdělávání směřovanými ke komerčním subjektům. Vzhledem k tomu tvoří stěžejní část článku určení místa plnění a zkoumání činností, které je možné od daně osvobodit. Tato část je doplněna judikaturou Soudního dvora Evropské unie.
Vydáno: 26. 04. 2023
 • Článek
Nárok na odpočet je základním principem fungování daně z přidané hodnoty. Přijít o něj nemůže ani kupující, který pořizuje nemovitost od osoby v insolvenci, jak uvádí judikát HA.EN. Naopak v případě, kdy je prodávající v likvidaci a službu zatížil chybně daní, mají členské státy umožnit kupujícímu, aby chybně odvedenou daň získal zpět. Za jakých podmínek, uvádí judikát HUMDA. V posledním rozsudku se dočtete o nároku na odpočet u holdingových společností.
Vydáno: 14. 03. 2023
 • Článek
Článek představuje koncept prodeje zboží na dálku včetně zjednodušení správy daně, která se k tomuto způsobu prodeje váže. Tímto zjednodušením je využití režimů jednoho správního místa. Pro zboží z dovozu si představíme i roli elektronického rozhraní, které může usnadnit prodej dovezeného zboží na dálku.
Vydáno: 22. 02. 2023
 • Článek
Výhodou propojení firem pod jedno DIČ je, že si členové skupiny svá plnění navzájem nezatěžují DPH. Ušetří tak především ti, kteří mají krácený nárok na odpočet. Pozitivní vliv má skupina z pohledu majitele firem i na cash flow. Nevýhodou je zvýšená administrativa spojená s přerozdělováním celkového odpočtu nebo s odvodem společné daně.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Obrat a kontrolní hlášení – hlavní změny v DPH od 1. 1. 2023 Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic Shrnutí - Obrat pro registraci osob povinných k...
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
Následující článek se věnuje místu zdanění v případě, kdy bylo zboží dovezeno do Evropské unie bez celního řízení, dále možnosti získání nároku na odpočet u dovozu pomocí fikce dodání a daňovému řešení dovozu do jiného členského státu, než je Česká republika. Posledním tématem je dovozní režim a dovoz zboží nízké hodnoty.
Vydáno: 21. 12. 2022
 • Článek
Registrace k dani z přidané hodnoty Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic Shrnutí - Podání přihlášky k registraci je procesní povinnost, její nepodání nemá vliv na vznik...
Vydáno: 16. 11. 2022