Koupě - okamžik přechodu vlastnického práva

Vydáno: 7 minut čtení

V Účetnictví v praxi č. 12/2016, s. 36, jsme si v článku o kupní smlouvě představili základní atributy tohoto závazkového vztahu a věnovali jsme se problematice kupní ceny a jejího nastavení. Následující text představí další podstatné otázky, které se k tomuto smluvnímu typu vážou, konkrétně otázku určení okamžiku přechodu vlastnického práva k předmětu koupě v návaznosti na účinnost smlouvy. Tento okamžik je totiž velmi důležitý pro další právní vztahy – kromě účetních a daňových konsekvencí se totiž jedná například i o problematiku přechodu odpovědnosti za škodu na věci.

Koupě – okamžik přechodu vlastnického práva
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph.D.
V praxi si často neuvědomujeme, že samotné plnění, tedy platba za věc v kupní smlouvě, automaticky neznamená, že bychom od tohoto okamžiku byli vlastníky věci. Smlouva jako taková v sobě může obsahovat rozličná práva a povinnosti, odkládat přechod vlastnictví na určitý okamžik, zakotvovat nutnost uhradit cenu do určité doby před předáním věci, povinnost zaplatit zálohu apod. A pokud smlouva nemá zvláštní ustanovení o nabytí vlastnictví, pravidla zakotvuje sám zákon. V obecné