Penále ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Zdravotní pojišťovna může vyměřit penále buď zaměstnavateli, nebo občanovi, který je osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou bez zdanitelných příjmů – tedy ve zdravotním pojištění samoplátcem. Penále vzniká tehdy, pokud není úhrada provedena podle zákona. Penále nevznikne, jestliže plátce poukáže příslušnou úhradu včas (tj. ke dni splatnosti již připsáním na účet zdravotní pojišťovny) a ve správné výši. Nelze opomenout ani správnou identifikaci platby, což je zpravidla rodné číslo fyzické osoby nebo IČ zaměstnavatele, a zaslání úhrady na správný účet. Porušení této zásady způsobuje zbytečnou komplikaci jak plátci, tak jeho zdravotní pojišťovně, protože nesprávně poukázaná úhrada musí být dodatečně dohledána a správně přiřazena.

Penále ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
VZNIK PENÁLE
S účinností od 1. 1. 2007 činí sazba penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Každá platba penále se zaokrouhluje na celou korunu směrem nahoru. Penále vzniká z důvodu:
1.
opožděných úhrad,
2.
úhrady pojistného v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem,
3.
neplacení pojistného,
4.
různou kombinací výše uvedených skutečností.
 
POSTUP ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Zjistí-li zdravotní pojišťovna u plátce dluh na pojistném, vyzve zpravidla nejprve dlužníka k dobrovolné úhradě tohoto jeho dluhu. P