Penále ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Zdravotní pojišťovna může vyměřit penále buď zaměstnavateli, nebo občanovi, který je osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou bez zdanitelných příjmů – tedy ve zdravotním pojištění samoplátcem. Penále vzniká tehdy, pokud není úhrada provedena podle zákona. Penále nevznikne, jestliže plátce poukáže příslušnou úhradu včas (tj. ke dni splatnosti již připsáním na účet zdravotní pojišťovny) a ve správné výši. Nelze opomenout ani správnou identifikaci platby, což je zpravidla rodné číslo fyzické osoby nebo IČ zaměstnavatele, a zaslání úhrady na správný účet. Porušení této zásady způsobuje zbytečnou komplikaci jak plátci, tak jeho zdravotní pojišťovně, protože nesprávně poukázaná úhrada musí být dodatečně dohledána a správně přiřazena.

Penále ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
VZNIK PENÁLE
S účinností od 1. 1. 2007 činí sazba penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Každá platba penále se zaokrouhluje na celou korunu směrem nahoru. Penále vzniká z důvodu:
1.
opožděných úhrad,
2.
úhrady pojistného v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem,
3.
neplacení pojistného,
4.
různou kombinací výše uvedených skutečností.
 
POSTUP ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Zjistí-li zdravotní pojišťovna u plátce dluh na pojistném, vyzve zpravidla nejprve dlužníka k dobrovolné úhradě tohoto jeho dluhu. Pokud plátce tento svůj závazek vůči zdravotní pojišťovně ve stanovené lhůtě dobrovolně nevyrovná, nastupují mechanismy, jejichž cílem je přimět plátce k úhradě evidovaného dluhu. Zdravotní pojišťovna buď zahájí vůči dlužníkovi správní řízení a následně vystaví platební výměr, nebo využije institutu výkazu nedoplatků.
 
PODÁNÍ ODVOLÁNÍ DO PLATEBNÍHO VÝMĚRU
Proti platebnímu výměru je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odvolací instanci – Rozhodčímu orgánu, prostřednictvím zdravotní pojišťovny, která platební výměr vydala. O odvolání plátce vždy rozhoduje Rozhodčí orgán příslušné zdravotní pojišťovny.
 
VÝKAZ NEDOPLATKŮ
Výkaz nedoplatků by měly zdravotní pojišťovny používat tehdy, je-li penále nesporné. Za nesporné lze považovat takové penále, o kterém lze důvodně předpokládat, že jej plátce nezpochybní co do důvodu a výše. Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem doručení.
Proti výkazu nedoplatků může plátce pojistného podat do 8 dnů od jeho doručení písemné námitky, pokud nesouhlasí s existencí dluhu na penále nebo s jeho výší, přičemž důvod podání je povinen v námitkách uvést. Zdravotní pojišťovna, která výkaz nedoplatků vydala, provádí rovněž řízení o námitkách plátce pojistného. Na základě námitek zdravotní pojišťovna vydá do 30 dnů ode dne jejich doručení rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatku stanovena správně, nebo jej zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách plátce do 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnosti. Zjistí-li zdravotní pojišťovna v rámci výkonu své kontrolní činnosti nové skutečnosti, může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu. O prominutí vyměřeného penále lze požádat do osmi dnů od doručení výkazu nedoplatků.
 
ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ TVRDOSTI
Podáním žádosti o odstranění tvrdosti dává plátce zdravotní pojišťovně na vědomí, že nenamítá správnosti vyměřeného penále co do důvodu a výše, ale obrací se na zdravotní pojišťovnu se žádostí o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V těchto případech o žádosti o prominutí penále nepřesahujícího 20 000 Kč rozhodují zdravotní pojišťovny, u částek penále nad 20 000 Kč pak rozhoduje jejich rozhodčí orgán.
Příklad textu žádosti
Má-li plátce – dlužník v úmyslu požádat o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti, může vycházet například z tohoto vzoru:
Na základě platebního výměru č…….. (výkazu nedoplatků č…., vyúčtování ze dne…..) se na Vás tímto obracíme se žádostí o prominutí vyměřeného penále ve výši ….. Kč. Ke vzniku penále došlo v důsledku skutečnosti, že (například):
nám odběratelé nezaplatili vystavené (již splatné) faktury v částce ... Kč (viz příloha),
nám poklesl objem zakázek, přičemž jsme nechtěli situaci řešit (hromadným) propouštěním,
jsme museli nakoupit materiál a suroviny pro výrobu,
nám zaměstnanec v zákonné osmidenní lhůtě neoznámil změnu zdravotní pojišťovny,
jsem ve složité zdravotní, osobní nebo finanční situaci – potřebné doložit,
atd.
Neměl(i) jsme v úmyslu hradit pojistné Vaší zdravotní pojišťovně opožděně, nicméně na základě výše uvedeného došlo ke vzniku penále. V dalším období se řádným placením pojistného (jednotlivých splátek pojistného a pravidelných měsíčních plateb) budeme snažit o to, aby další dluh na pojistném a penále již nevznikl.
Za kladné vyřízení naší žádosti děkujeme a jsme s pozdravem
Zaměstnavatel (Pojištěnec)
Sídlo nebo trvalé bydliště
IČ nebo rodné číslo
Vždy je žádoucí vzniklé důvody podrobně a důvěryhodně popsat a objasnit situace, které vznik penále zapříčinily. Současně je potřebné, aby zaměstnavatel přiložil k podané žádosti o prominutí penále průkazné doklady potvrzující odůvodnění jeho žádosti, má-li takové k dispozici.
V případě, že bude sjednán splátkový kalendář a současně je požádáno o prominutí vyměřeného penále, projedná zdravotní pojišťovna podanou žádost zpravidla až po doplacení dlužného pojistného. Jednou z podmínek sjednání splátkového kalendáře je současně i pravidelné placení běžného pojistného, k čemuž by se měl zaměstnavatel v podané žádosti o prominutí penále taktéž zavázat.
 
Podpora de minimis
K podané žádosti zaměstnavatel jako podnik ve smyslu evropského práva přikládá Prohlášení, ve kterém mj. uvádí, zda a v jaké výši mu byla v období uplynulých tří let poskytnuta tzv. podpora de minimis podle směrnic Evropské unie. Prominutím (části) vyměřeného penále je totiž subjektu, který je tímto podnikem – v podstatě zaměstnavatel nebo OSVČ – poskytnuta podpora, jejíž výše je omezena.
 
Lhůta pro podání žádosti
Odstranění tvrdosti je možné pouze u penále, pokut a přirážek k pojistnému (nikdy nelze zpochybňovat oprávněný nárok zdravotní pojišťovny na pojistné), a to na základě žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby, přičemž tato žádost musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí (platebního výměru), kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále. V praxi to tedy znamená, že žádost o odstranění tvrdosti může být podána v patnáctidenní lhůtě od doručení platebního výměru. Pouze v případech, kdy se dodatečně objeví nové skutečnosti, které plátce pojistného bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do dne nabytí právní moci rozhodnutí, může být žádost o odstranění tvrdosti podána i později, nejpozději však do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí. Aby se však zdravotní pojišťovna otázkou prominutí vyměřeného penále vůbec zabývala, musí mít plátce uhrazeno dlužné pojistné ke dni vydání rozhodnutí v dané věci.
 
Chybný postup plátce
Zdravotní pojišťovnou je plátci vyměřen platebními výměry dluh na pojistném a penále, platební výměry plátce řádně převzal. Plátce požádá o sjednání splátkového kalendáře na dlužné pojistné a současně má v úmyslu požádat o prominutí vyměřeného penále. Plátce postupně uhrazuje jednotlivé splátky dlužného pojistného a teprve po úhradě poslední splátky podá žádost o odstranění tvrdosti. Tento postup je v zásadě chybný, protože platební výměr na penále již nabyl právní moci. Žádost o odstranění tvrdosti – prominutí penále – je zapotřebí podat do nabytí právní moci platebního výměru (standardně do 15 dnů ode dne jeho doručení, jak je již výše uvedeno).
 
Odstranění tvrdosti je vyloučeno
Podle § 53a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), nelze o odstranění tvrdosti rozhodnout (neboli nelze žádosti plátce alespoň částečně vyhovět) v těchto případech:
nebude-li předem uhrazeno pojistné splatné do vydání rozhodnutí o prominutí penále, přirážky k pojistnému nebo pokuty,
na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh,
plátce vstoupil do likvidace.
Rozhodne-li o odstranění tvrdosti ať již rozhodčí orgán nebo sama zdravotní pojišťovna, je toto rozhodnutí konečné.
 
K čemu zdravotní pojišťovna přihlíží?
Na prominutí či snížení vyměřeného penále odstraněním tvrdosti není „paušální“ právní nárok, ale zdravotní pojišťovna individuálně rozhoduje po pečlivém vyhodnocení veškerých skutečností, dotýkajících se konkrétního případu. Mezi okolnosti, které jsou při řešení žádosti o odstranění tvrdosti především brány v úvahu, patří například:
úhrada dlužného pojistného v plné výši, resp. aktuálně existující dluh na pojistném,
platební morálka plátce v rámci sledovaného období,
zda se jedná o první nebo již několikátou žádost,
zda, kdy a v jaké výši již bylo plátci penále prominuto,
důvody, které plátce v žádosti uvádí,
podání žádosti v termínu.
 
PENÁLE – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA SI NEVYBÍRÁ
Ustanovení § 8 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění ukládá zdravotním pojišťovnám vymáhat penále vůči všem plátcům, to znamená, že pojišťovna si nemůže vybrat, kterému plátci penále vyměří a kterému nikoli. Jinak postupují zdravotní pojišťovny v případě porušení zákonných povinností, kdy buď mohou uložit sankční postih ve formě pokuty nebo vyřešit provinění plátce například domluvou nebo (více či méně) důrazným upozorněním. V takových případech záleží na tom, zda se jedná o jednorázový, mimořádný případ porušení zákona ze strany plátce nebo o opakující se prohřešky.
 
Penále se neuplatňuje
Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za kalendářní rok. Zdravotní pojišťovna nepředepíše penále v případě, kdy plátce pojistného prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.
 
RADA ZÁVĚREM
Proto každopádně doporučujeme: plaťte vaše závazky včas, v době vzájemného propojení informačních systémů jednotlivých institucí prakticky nelze z této sítě uniknout. A nespoléhejte na to, že vaše dluhy budou promlčeny, protože s účinností od 1. 12. 2011 je konkrétně ve zdravotním pojištění promlčecí doba desetiletá, což je vskutku hodně dlouhé období na to, aby zdravotní pojišťovna mohla svoje zákonné nároky nekompromisně uplatnit.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.