Legislativní novinky k 9. 5. 2017

Vydáno: 6 minut čtení

Počátek května byl ve znamení překvapivého rozhodnutí českého premiéra o demisi vlády, které vyvolává spoustu otázek týkajících se nedořešených zákonů, nedokončení naplánovaných legislativních procesů a mnoho dalších otázek o budoucnosti naší vlády, země a nadcházejících voleb. V legislativním procesu se např. nachází novela o veřejném zdravotním pojištění, nejsou dořešeny ani důležité dotační projekty v dopravě a státní správě, a tak budeme očekávat, jak se celá situace vyvine. Naopak je spousta zákonů, které stihly projít legislativním procesem před bouří ve vládě, a jejich přehled vám stručně popíšeme v následujícím příspěvku.

Legislativní novinky k 9. 5. 2017
Ing.
Lenka
Kohanová,
Brantl & Partners, s.r.o.
Dne 3. 5. 2017 podepsal prezident ČR zákon o nemocenském pojištění vedený jako sněmovní tisk č. 821. Účelem schválené novely zákona je zavedení tzv. prorodinných opatření, jako je např. nová dávka nemocenského pojištění „otcovská poporodní péče“. Otcovská péče bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit.
Novela dále zavádí následující vybrané změny:
Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).
Nově si bude moci rodič volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.
Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení – v současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.
Ministr financí Andrej Babiš předložil 22. 3. 2017 Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o investičních pobídkách jako sněmovní tisk 1074.
Návrh tohoto zákona předpokládá, že by dani podléhaly úroky z dluhopisů, které nakoupili vlastníci firem za předpokladu, že vlastník dluhopisu a jeho emitent byli v okamžiku
emise
dluhopisu spojenými osobami. Zdanění by se tak netýkalo korunových dluhopisů, které vydal stát. Ke zdanění úroku z tzv. korunových dluhopisů by tak mohlo dojít od nabytí účinnosti zákona. Vláda k tomuto návrhu dala souhlasné stanovisko. Bylo navrženo projednání a schválení novely zákona již v prvním čtení (tj. ve zrychleném legislativním procesu), nicméně není jasné, že tento postup bude schválený. Účinnost zákona je navržena na 1. 1. 2018. O dalším vývoji novely budeme informovat.
 
Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou
Dne 3. 5.2017 byla zveřejněna na webových stránkách Finanční správy informace k možnosti podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou. Informace souvisí se schváleným daňovým balíčkem, který prezident ČR podepsal dne 28. 4. 2017. Nicméně ještě není známá jeho účinnost.
Součástí daňového balíčku je také novelizace ustanovení § 7a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), které upravuje daň stanovenou paušální částkou. Novelizované ustanovení § 7a ZDP rozšiřuje okruh poplatníků, kterým může správce daně stanovit na jejich žádost daň paušální částkou o poplatníky mající příjmy dle § 6 ZDP (tj. příjmy ze závislé činnosti) a poplatníky provozující podnikatelskou činnost se zaměstnanci.
Toto ustanovení lze použít díky přechodným ustanovením již pro zdaňovací období roku 2017, přičemž zákon stanovuje lhůtu pro podání žádosti o stanovení daně nejpozději do 31. 5. 2017. Správce daně má pak následně lhůtu pro projednání žádosti a stanovení daně do 15. 9. 2017.
Lze důvodně předpokládat, že § 7a novelizovaného ZDP bude účinný až po 31. 5. 2017, ale Finanční správa doporučuje, aby již dnes, a to i dle nových podmínek, podávali zájemci žádosti o stanovení daně paušální částkou. Budou-li tyto žádosti podány do 31. 5. 2017, budou správcem daně projednány nejpozději do 15. 9. 2017. Na žádosti podané po 31. 5. 2017 nebude již pro rok 2017 přihlíženo. Generální finanční ředitelství proto upozorňuje poplatníky, že žádosti o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období roku 2017 je možno podávat nejpozději do 31. 5. 2017.
 
Ve zkratce
Na stránkách Ministerstva financí byla zveřejněna informace „Otázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášce“, která komentuje formou otázek a odpovědí jednotlivá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky.
Dne 20. 4. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 126/2017 Sb., které stanovuje stupnici základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
Dne 20. 4. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 123/2017 Sb., který novelizuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Novela je primárně zaměřena na modifikaci právní úpravy problematiky národních parků. Jde o diskutovanou novelu, kterou prezident republiky dne 10. 3. 2017 vetoval, Poslanecká sněmovna však jeho
veto
přehlasovala. Zákon tak nabude účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 6. 2017.
Dne 13. 4. 2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb. MPSV sdělilo, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 částka 27 589 Kč.
Dne 5. 4. 2017 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 102/2017 Sb., který novelizuje zákon o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem. Jde o rozsáhlou novelu s více než 70 novelizačními body. Dle důvodové zprávy se zde zákonodárce pokouší dosáhnout pro tuto oblast detailní, komplexní a vyvážené právní úpravy. Současně má dojít k řádné implementaci evropské směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu do českého právního řádu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.