Vyjádření se k názoru odvolacího orgánu

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejvyšší správní soud proto v citovaném rozsudku sp. zn. 3 Afs 80/2019 uzavřel, že lhůtu dle § 115 odst. 2 daňového řádu prodloužit lze, a žalovaný proto pochybil, když řízení o žádosti o prodloužení této lhůty zastavil dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu . Nejvyšší správní soud je přitom ve shodě s krajským soudem v názoru, že bylo-li rozhodnutí o odvolání vydáno v době, kdy žalobci ještě běžela lhůta k vyjádření k výzvě, jedná se nepochybně o vadu mající vliv na zákonnost rozhodnutí o odvolání. Nelze totiž jednoznačně vyloučit, že žalobce by do konce běhu dané lhůty učinil vyjádření nebo navrhl nové důkazní prostředky, kteréžto by měly vliv na věcný výsledek řízení o odvolání. Nutno pak dodat, že na závěru ohledně vlivu dané procesní vady na zákonnost rozhodnutí o odvolání nemůže nic změnit ani (nepodložené) tvrzení stěžovatele, že žalobce nepředložil žádná tvrzení, resp. důkazy ani v současně běžícím řízení o stanovení daně.

Vyjádření se k názoru odvolacího orgánu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád