Otázky a odpovědi: Dodání strojů na Slovensko

Vydáno: 3 minuty čtení

Česká společnost má ve vlastnictví drážní vozidla, která nyní pronajímá plátci DPH, slovenské společnosti, vozidla jsou využita a nachází se na Slovensku. Česká společnost nemá na Slovensku provozovnu. Stroje jsou na Slovensku již více než rok v pronájmu. Česká společnost chce uvedená drážní vozidla prodat na území Slovenské republiky, a to slovenskému plátci DPH, přičemž se nejedná o současného nájemce. Může česká společnost uplatnit osvobození při dodání zboží, když drážní vozidla jsou již nyní na Slovensku fyzicky? Ke dni prodeje nebude možné splnit požadavek a prokázat přepravu drážních vozidel z ČR na Slovensko. Nejde použít přepravní doklady z období, kdy stroje byly na Slovensko dopraveny v rámci nájemní smlouvy jako důkazní prostředek, že opustily ČR. Může česká společnost za daných podmínek uplatnit osvobození dle § 64 zákona o DPH a přenést daňovou povinnost na kupujícího – slovenskou společnost?

Otázky a odpovědi: Dodání strojů na Slovensko
Pavla
Hadrabová
Dodání zboží je obecně předmětem DPH v zemi, kde se zboží nachází v okamžiku jeho dodání. Pokud je zboží dodáno s přepravou, místo plnění daného dodání je v zemi, kde je přeprava zahájena. Ve vašem případě se zboží v okamžiku jeho dodání (tj. převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník) nachází na Slovensku. Dodání tohoto zboží bude tedy předmětem slovenské DPH.
V případě dodání zboží, které je již nějakou dobu na Slovensku, již není možno uplatnit osvobození od DPH dle § 64 českého zákona o DPH, jelikož původním záměrem vaší společnosti bylo zboží přemístit na Slovensko za účelem poskytování služby jeho pronájmu, nikoliv zboží dodat slovenskému zákazníkovi. Z pohledu DPH již nastala okamžikem přemístění zboží z České republiky na Slovensko určitá transakce. Tuto transakci bylo možno vnímat jako dodání zboží do jiného členského státu (osvobozené od DPH za splnění podmínek dle § 64 českého zákona o DPH) nebo jako transakci, která není předmětem DPH dle ustanovení § 4 odst. 6 písm. g) českého zákona o DPH z titulu přemístění zboží z České republiky na Slovensko za účelem poskytnutí služby osobou povinnou k dani (pronájem vozů je touto službou, jak rozumím, že k přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, tj. k dodání zboží, na území Slovenska v souvislosti s touto transakcí nedošlo).
V okamžiku, kdy nyní budete dodávat zboží na území Slovenska, musíte dané dodání podrobit slovenské DPH. Dle slovenského zákona o DPH v daném případě lze přenést povinnost platit DPH na kupujícího, dané ale platí pouze v případě, kdy je kupující osobou povinnou k dani (zdaniteľnou osobou) dle § 69 slovenského zákona o DPH.
Zároveň upozorňuji, že v případě, kdy jste přemístění zboží z České republiky na Slovensko na počátku nevykázali v DPH přiznání v souladu s ustanovením § 4 odst. 6 písm. g) českého zákona o DPH, je nutno v okamžiku porušení podmínek (tj. v okamžiku, kdy bude zboží na Slovensko dodáno slovenskému kupujícímu) vykázat i toto přemístění. Aby mohla být tato transakce osvobozena od DPH, musí být vaše společnost na Slovensku registrována jako plátce DPH.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty