Dlouhodobý majetek a technické zhodnocení v účetnictví podnikatelů

Vydáno: 42 minut čtení

Téma, které je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku je nejen rozsáhlé, ale také zajímavé a v mnoha případech nejednoznačné a možná i neprobádané. Kdybychom se chtěli tomuto tématu věnovat vyčerpávajícím způsobem, bylo by to na docela objemnou knihu. Tolik prostoru zde však nemáme, a proto si zejména připomeneme vše, na co bychom neměli u tohoto tématu zapomínat, a podrobněji se budeme věnovat jen některým, vybraným skutečnostem, které považuji za důležité a zajímavé.

Dlouhodobý majetek a technické zhodnocení v účetnictví podnikatelů
Ing.
Alena
Kochová
Celý tento příspěvek se zaměřuje na účetní jednotky účtujících podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), a Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023 (dále jen „ČÚS“).
Zcela na začátek si připomeneme, že dlouhodobý majetek dělíme na:
dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „DNM“) vymezen v § 6 prováděcí vyhlášky;
dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) vymezen v § 7 prováděcí vyhlášky;
dlouhodobý finanční majetek (dále jen „DFM“) vymezen v § 8 prováděcí vyhlášky.
V tomto příspěvku se budu věnovat pouze prvním dvěma skupinám, tj. DNM a DHM.
 
Dlouhodobý nehmotný majetek
 
Účetní vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
Pokud bychom hledali v legislativě jednoznačné věcné vymezení kategorie „nehmotný majetek“, tak zjistíme, že české účetní předpisy tuto kategorii obecně nedefinují. Praxe si však musí poradit s konkrétními případy, kdy je nutné zejména u nakupovaných služeb určit, zda se jedná o dlouhodobý majetek nehmotné povahy a kdy jde jen o provozní náklady nebo zda se jedná o součást ocenění pořizovaného zpravidla dlouhodobého hmotného majetku.
V § 6 prováděcí vyhlášky jsou uvedeny jen dvě kategorie nehmotného majetku, a to:
DNM
, pokud jsou splněny 3 podmínky –
věcná
(
aktivum nehmotné povahy
),
časová
(
doba použitelnosti delší než 1 rok
) a
hodnotová
(
od výše ocenění určeného účetní jednotkou
). Takovýto majetek se zachytí v účetnictví v účtové skupině 01 DNM a obvykle se
účetně odpisuje
;
drobný nehmotný majetek (dále jen „DrNM“),
jsou-li naplněny jen dvě podmínky –
věcná a časová
– takovýto majetek se účtuje přímo do nákladů (obvykle na účet 518-Služby, viz § 21 prováděcí vyhlášky).
Do kategorie DNM
patří:
1.
od výše ocenění určeného účetní jednotkou
, přičemž by účetní jednotky měly respektovat účetní principy významnosti, věrného a poctivého zobrazení majetku:
nehmotné výsledky vývoje a software (dále jen „SW“),
pokud byly vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi nebo nabyty od jiných osob,
ocenitelná práva
zejména, jde-li o:
předměty průmyslového a obdobného vlastnictví,
výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů,
vytvořena vlastní činností k obchodování s nimi anebo nabyta od jiných osob,
technické zhodnocení DNM
(dále také jen „
TZ
“), a to do výše ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku.
Pozn.: Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu používání technického zhodnocení (viz § 56 odst. 9 prováděcí vyhlášky).
2.
bez ohledu na výši ocenění
(jedná se tedy o DNM bez hodnotové podmínky):
goodwill
, kterým se rozumí rozdíl mezi oceněním (části) obchodního závodu (viz § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nabytého převodem či přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy;
povolenky na
emise
ve smyslu § 6 odst. 3 písm. d) prováděcí vyhlášky;
preferenční limity
ve smyslu § 6 odst. 3 písm. e) prováděcí vyhlášky.
 
Dlouhodobý nehmotný majetek v praxi
V praxi jím nejčastěji bývá:
programové vybavení počítačů (SW),
ochranné známky,
licence (souhlas s používáním),
pr