Otázky a odpovědi: Účtování nákladů souvisejících s pořádáním příměstského tábora

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace, školská právnická osoba, a o letních prázdninách jsme pořádali příměstský tábor, vedle činnosti hlídání v mateřské škole. Mohu účtovat náklady na tábor s analytickým účtem k tomu vybraným a rozlišit například zakázkou?

Otázky a odpovědi: Účtování nákladů souvisejících s pořádáním příměstského tábora
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď
V daném případě zejména záleží na potřebách účetní jednotky. Otázkou je, zda pořádání příměstského tábora je hlavní nebo doplňko­vou činností příspěvkové orga­nizace. Z prováděcí vyhlášky pro vybrané účetní jednotky vyplývá, že výnosy a náklady se vykazují zvlášť za hlavní činnost a hospodářskou činnost (viz § 5 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky), přičemž hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem a hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost. Pokud by se tedy jednalo o různé činnosti, je nutné výnosy a náklady v účetnictví oddělit.
Obdobně to platí i z daňového hlediska, z § 18a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), vyplývá, že veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. I v tomto případě je tedy nutné posoudit, zda pořádání příměstského tábora je doplňkovou činností příspěvkové organizace nebo nikoliv, protože příjmy z doplňkové činnosti jsou u příspěvkové organizace vždy předmětem daně z příjmů. Pokud by se jednalo o hlavní činnost, je nutné daňový dopad posoudit v souladu s § 18a odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů a § 18a odst. 3 zákona o daních z příjmů.
Každopádně lze doporučit oddělené vedení výnosů a nákladů, přičemž způsob tohoto vedení záleží na potřebách účetní jednotky a možnostech, který poskytuje příslušný účetní software. Vedení pomocí analytických účtů nebo pomocí zakázek je běžnou praxí.