Jak registrovat skutečného majitele?

Vydáno: 14 minut čtení

V návaznosti na článek s názvem „Skutečný majitel podle právní úpravy účinné od 1. 6. 2021“, který vyšel v časopisu Daně a právo v praxi v čísle 9/2021, vám nyní přinášíme bližší informace o evidenci skutečných majitelů a o tom, jak a kdy skutečného majitele do této evidence zapsat. V tomto článku budeme vycházet zejména ze zákona č. 37/2021 Sb. , o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), vyhlášky č. 180/2021. Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a Příručky evidování skutečných majitelů vydané Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem (dále jen: „Příručka“), stejně jako z informací dostupných přímo na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda - zmenyNew.

Jak registrovat skutečného majitele?
JUDr. Ing.
Hana
Skalická,
Ph.D., BA,
advokátní kancelář
 
Co je evidence skutečných majitelů
Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Do evidence se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území České republiky. Evidence je vedena krajským soudem, který je příslušný k
řízení o zápisu (tj. krajské soudy s výjimkou Krajského soudu v Praze, a Městský soud v Praze). Evidence je částečně přístupná veřejnosti zdarma na internetu
,
a to zde
: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.
Na těchto webových stránkách lze získat i tzv. částečný výpis z evidence skutečných majitelů,
stejně jako potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli právnické osoby nebo právního uspořádání veden žádný údaj.
Přístup ke všem údajům o skutečném majiteli mají pouze
:
osoby zapsané v evidenci skutečných majitelů jako majitelé,
evidující osoby (bude podrobněji rozebráno dále),
osoby, které podaly návrh na zahájení řízení o zápisu, neboť osvědčily svůj právní zájem za situace, kdy evidující osoba návrh nepodala do patnácti dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla,
a d