Interest Rate Swap - možnosti přecenění

Vydáno: 2 minuty čtení

Obchodní firma má s bankou nevypořádaný obchod – Interest Rate Swap. Datum obchodu únor 2021, den vypořádání prosinec 2028, objem obchodu 58 mil. Kč, kurz obchodu 1,8080. Za jakých podmínek bude možné k 31. 12. 2021 přecenění tohoto obchodu účtovat rozvahově? Bude v souladu s účetními předpisy, pokud bez zkoumání podmínek bude přecenění zaúčtováno výsledkově?

Otázky a odpovědi: Interest Rate Swap – možnosti přecenění
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
V souladu s českými účetními pravidly je třeba swap k rozvahovému dni přeceňovat na reálnou hodnotu obecně s výsledkovým dopadem (tedy oproti účtům 567-Náklady na derivátové operace, resp. 667-Výnosy z derivátových operací). Toto řešení je standardní, a tak v kontextu poslední věty dotazu skutečně další podmínky pro výsledkové přecenění neexistují a v souladu se zákonem o daních z příjmů bude přecenění rovněž daňově účinným nákladem, příp. výnosem.
Co se týče varianty rozvahového řešení, tehdy by se v souladu s účetními pravidly muselo jednat o zajišťovací derivát, a to pro vztah, kterým by bylo zajištění peněžních toků, nebo zajištění čisté cizoměnové investice. Tehdy by účetní jednotka musela být fixním plátcem a variabilním příjemcem (tzn. pevná sazba + např. pohyblivá sazba PRIBOR či jiná). Zároveň by v rámci zajišťovacího účetnictví musela být zpracována kvalitní a průkazná zajišťovací dokumentace a zajišťovací vztah byl pravidelně testován na jeho efektivitu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů