DPH při dovozu zboží nízké hodnoty

Vydáno: 20 minut čtení

V článku jsou nejprve stručně vysvětlena obecná základní pravidla pro uplatňování daně při dovozu zboží, která se novelou zákona nemění. V návaznosti na to jsou vysvětleny podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží a základní principy nového zvláštního režimu pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty.

DPH při dovozu zboží nízké hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Dovozem zboží se pro účely DPH rozumí obecně vstup zboží z třetí země na území Evropské unie. Daň při dovozu zboží se vybírá podle předpisů EU v členském státě, kde byl ukončen příslušný celní režim, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň při dovoz zboží. Od 1. 7. 2021 nabyly účinnosti změny směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) a navazujícího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen prováděcí nařízení ke směrnici o DPH), kterým se zavádějí nová pravidla pro uplatňování DPH v oblasti elektronického obchodování. Tato nová pravidla se promítají do právního řádu České republiky novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a navazující novelou celního zákona. Plánovaná účinnost této novely byla také od 1. 7. 2021, ale účinnost tohoto zákona se zpozdila až od 1. 10. 2021. Ve Sbírce zákonů byla novela zákona o DPH zveřejněna jako zákon č. 355/2021 Sb. Podle Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021, která byla zveřejněna GFŘ 21. 6. 2021, mohly daňové subjekty již od 1. 7. 2021 postupovat podle novelizovaných pravidel na základě přímého účinku směrnice o DPH, a to až do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti příslušné novely zákona o DPH. V tomto období bylo možno podle GFŘ také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.
Touto novelou se ve vazbě na výše uvedené předpisy EU upravují zejména