Prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 13. 5. 2021 zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů. Na dvanácti stranách je možné nalézt odpovědi např. na otázky komu, kdy a jakým způsobem musí člověk prokazovat svou totožnost, jaké osobní údaje přitom mohou být zaznamenány, kdo je oprávněn pořídit kopii průkazu totožnosti… ÚOOÚ již v minulosti publikoval několik stanovisek, kde se vyjadřoval k nakládání s průkazy totožnosti a s možností pořizování fotokopií. Právní předpisy, které upravují tuto oblast, se zásadně nezměnily, pravidla jsou však neustále porušována, a to zejména soukromým sektorem. Pochybení však vznikají i při činnosti obcí.

Prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů
JUDr.
Eva
Janečková
 
Co je průkaz totožnosti
Co je průkazem totožnosti a tedy čím se člověk povinně prokazuje, není definováno žádným zákonem. Obecně je za průkaz totožnosti považován doklad, který obsahuje oficiálně potvrzené základní údaje o svém držiteli, obvykle zejména jeho celé jméno, fotografii a datum narození, ale může obsahovat i další údaje, jako třeba rodné číslo, adresu bydliště apod.
K prokázání totožnosti i dalších osobních údajů občana ČR je určen zejména občanský průkaz. Podle zákona o občanských průkazech je veřejnou listinou, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.
Jako průkaz totožnosti lze využít i cestovní doklad. Z