Nesprávné uvedení DPH za jiné zdaňovací období

Vydáno: 13 minut čtení

V praxi samozřejmě může nastat situace, že plátce DPH z různých důvodů uvede daň na vstupu či daň na výstupu v jiném zdaňovacím období, než ve kterém má být správně vykázána. Důvody tohoto postupu mohou být různé, ať už např. chybné vyhodnocení postupu, opomenutí plátce nebo třeba i pozdní obdržení dokladu plátcem. Jak uvedenou situaci správně řešit? To je předmětem tohoto příspěvku.

Nesprávné uvedení DPH za jiné zdaňovací období
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Pravidla správného postupu vymezuje § 104 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Nejdříve jenom stručně zopakujme také pravidla pro správné vykázání daně na vstupu a na výstupu. Povinnost přiznat daň vzniká plátci v souladu s § 20a ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud je před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Bližší podmínky pro uskutečnění zdanitelného plnění pro dodání zboží a poskytnutí služby jsou stanoveny v § 21 až 25 ZDPH.
Možnost uplatnění nároku na odpočet daně je vázána na splnění podmínek § 73 odst. 1 ZDPH, uplatnit nárok na odpočet daně je možné nejdříve za zdaňovací období, ve kterém jsou podmínky splněny. Základní podm&iacu