Pracovněprávní vztahy zastupitelů a obce

Vydáno: 18 minut čtení

Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Tento mandát tedy nelze vykonávat jako závislou práci podle zákoníku práce . Člen zastupitelstva není v postavení zaměstnance a obec není v postavení zaměstnavatele, a nelze tak vůbec hovořit o vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jak je tomu v pracovněprávních vztazích. Nicméně i v prostředí obecní samosprávy může dojít k situaci, kdy člen zastupitelstva má mít s obcí, kde tuto funkci vykonává, sjednán pracovněprávní vztah.

Pracovněprávní vztahy zastupitelů a obce
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) nevymezuje pojem „veřejná funkce“. Je proto potřeba hledat definici tohoto pojmu v § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle odst. 1 se výkonem veřejné funkce rozumí plnění povinností vyplývajících z funkce, která je a) vymezena funkčním nebo časovým obdobím a b) obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních právních předpisů. Dle odst. 2 je výkonem veřejné funkce například výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátora Senátu Parlamentu ČR, člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího.
Funkce člena zastupitelstva obce není vykonávána v pracovněprávním vztahu, neboť není naplněn jeden ze základních znaků, jímž je povaha činnosti jako závislé práce. Dle § 69 odst. 4 zákona o obcích totiž člen zastupitelstva obce vykonává svůj
mandát
osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Zákoník práce se na právní vztahy týkající se výkonu mandátu člena zastupitelstva a obcí uplatní, jen pokud tak sám stanoví nebo pokud tak stanoví jiný zákon. Pro jaký účel (na jaké právní vztahy) se zákoník práce použije, stanoví § 79 zákona o obcích.1)
V praxi komunální samosprávy mohou existovat důvody, proč by mezi obcí a členem jejího zastupitelstva měl vzniknout pracovněprávní vztah a tento člen zastupitelstva by tak pro obec měl vykonávat závislou práci. Z povahy věci je vyloučeno, aby takovým druhem práce (pracovním úkolem nebo činností) byly činnosti a úkoly související s v&