Změny ve zdravotním pojištění v roce 2021

Vydáno: 26 minut čtení

Ať už v důsledku pandemie koronaviru, nebo v jiných souvislostech jsme zaznamenali ve zdravotním pojištění mnohé změny, mající přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou (kromě státu) zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance), osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů.

Změny ve zdravotním pojištění v roce 2021
Ing.
Antonín
Daněk
 
1 Změny od 1. 1. 2021
Kromě již „tradičních“ parametrických úprav (například zvýšení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance (zaměstnavatele) i OSVČ došlo ve zdravotním pojištění s účinností od 1. 1. 2021 k dalším změnám, například v důsledku významné novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb.
 
1.1 Rozhodná částka pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění
Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů, mimo zákonných výjimek.
Termín „průměrná mzda“ nalezneme pro účely zdravotního pojištění v § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“). Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Podle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21. 9. 2020 představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 hodnotu 34 766 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0194. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení průměrnou mzdu pro rok 2021 ve výši 35 441 Kč. Od této hodnoty průměrné mzdy se odvíjí i rozhodná částka 3 500 Kč, platná od 1. 1. 2021. Institut průměrné mzdy ovlivňuje vznik zaměstnání u vybraných skupin zaměstnanců. Činí-li dosažený příjem alespoň 3 500 Kč, pak povinnost zaměstnavatele platit za zaměstnávanou osobu pojistné a současně ji přihlásit u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance vzniká u:
-
osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele,
-
členů družstev bez pracovněprávního vztahu k družstvu ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bodu 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
-
dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.