Zpřístupnění osobních údajů žáků zastupitelům

Vydáno: 17 minut čtení

Dne 11. 3. 2019 vydal Městský soud v Praze rozsudek čj. 14 A 89/2017-47 , v němž konstatoval, že ochrana soukromí dětí (ve formě znepřístupnění jména útočníků i jména oběti šikany) převáží nad právem zastupitelů obce být informován o záležitostech šikany ve škole zřízené danou obcí.

Zpřístupnění osobních údajů žáků zastupitelům
JUDr.
Eva
Janečková
Soud v dané kauze posuzoval, kde jsou limity zastupitelů pro seznámení s osobními údaji v projednávané věci a jakou roli může hrát ustanovení § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
 
Předložení posudku zastupitelům
V dané věci došlo k tomu, že ve škole, která byla zřizována obcí, docházelo k šikaně. Protože matka oběti této šikany nebyla spokojena s řešením situace ze strany školy, neboť jej považovala za nedostatečné, podala stížnost adresovanou žalobci jako zřizovateli školy.
Ředitelka školy požádala pedagogicko-psychologickou poradnu a speciálně pedagogické centrum o vypracování posudku. Tento posudek nazvaný
„Výstupy psychologické intervence“
(dále též „posudek“) byl následně zaslán starostce. V tomto posudku byl popsán průběh šikany, včetně identifikace oběti a šikanujících žáků. Rada zřizovatele celou záležitost projednala a vzala na vědomí informaci o šikaně ve škole a uložila předložit posudek na zasedání zastupitelstva k informování zastupitelů města. Pro zasedání zastupitelstva byl k plánovanému projednání bodu
„Informace o Intervenčním programu zaměřeného na žáky základní školy“
zastupitelům zpřístupněn posudek. Zastupitelstvo věc šikany projednalo na veřejném jednání, kdy vzalo na vědomí informaci o Intervenčním programu zaměřeném na žáky školy.
Následně byl matkou jednoho ze šikanujících žáků podán podnět Úř