Problematika DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností optikou rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 2 Afs 232/2020 ze dne 6. 9. 2021

Vydáno: 22 minut čtení

V případě uplatňování částečných odpočtů DPH je s pořizováním dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností spojen zvláštní postup, který výrazně mění strukturu údajů v přiznání k DPH a také výši daňové povinnosti v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Tento zvláštní režim byl doposud používán v poměrně malém rozsahu. Pokud budeme aplikovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 2 Afs 232/2020 , dojde k významnému rozšíření situací, kdy měl být použit tento zvláštní režim. Judikát má velké potenciální dopady na plátce DPH napříč celým neziskovým sektorem.

Problematika DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností optikou rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 2 Afs 232/2020 ze dne 6. 9. 2021
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Úvod do problematiky
Krátký historický
exkurs
Zvláštní režim DPH v případě pořizování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností byl do našeho zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), zakotven již od 1. 4. 2011. V letech 2011 a 2012 se jednalo o poměrně bouřlivě diskutované téma. Z praxe vím o situacích, kdy se aplikace tohoto zvláštního postupu obcemi setkala u finančních úřadů s nepochopením. I proto nám toto téma na řadu let postupně „utichlo“.
V současnosti nám tato problematika ale začíná nabývat na významu s ohledem na aktuální rozhodnutí soudů. Za nejzásadnější považuji výše uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), který může vést k značnému rozšíření případů, kdy bude tento zvláštní režim aplikován.
 
Situace pro aplikaci zvláštního režimu DPH
Základní obecnou podmínkou pro aplikaci zvláštního režimu DPH při pořizování dlouhodobého majetku vlastní činností je, že subjekt pořizující majetek jedná jako osoba povinná k dani (tedy, že daný dlouhodobý majetek pořizuje do svého obchodního majetku z pohledu DPH).
Dále musí být
současně
splněny tři základní podmínky:
a)
Jedná se o pořizování dlouhodobého majetku
– a to jak pořizování nového majetku, nebo technické zhodnocení majetku stávajícího. Připomínám, že zákon o DPH vymezuje dlouhodobý majetek odkazem na zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (například u technických zhodnocení staveb bychom měli dle mého názoru pracovat s hranicí 80 000 Kč, byť účetní předpisy pro USC a PO jsou nastaveny jinak).
b)
Při pořizování existuje pouze částečný nárok na odpočet DPH
– a to buď v poměrné výši podle § 75 ZDPH, nebo koeficientem podle § 76 ZDPH (případně jejich kombinací). Tento zvláštní režim se tedy nemůže týka