Opravy a technické zhodnocení na nemovité věci

Vydáno: 19 minut čtení

V případě využívání nemovité věci k podnikání nebo v případě nájmu nemovité věci je nutno důsledně rozlišovat mezi výdaji na opravu a údržbu majetku a mezi výdaji na provedené technického zhodnocení. Výdaje na opravu i údržbu majetku zahrnutého v obchodním majetku využívaného u poplatníka daně z příjmů fyzických osob k podnikatelským účelům nebo nájmu jsou daňově uznatelnými výdaji na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Rovněž tak výdaje na opravu najímaného majetku ve smyslu § 9 zákona o daních z příjmů jsou daňově uznatelnými výdaji poplatníka. Naproti tomu výdaje vynaložené na technické zhodnocení nelze uznat za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Do daňově uznatelných výdajů (nákladů) se dostávají až prostřednictvím odpisů hmotného majetku.

Opravy a technické zhodnocení na nemovité věci
Ing.
Antonín
Daněk
 
1 Opravy hmotného majetku
V zákonu o daních z příjmů nenalezneme vymezení pojmu oprava nebo údržba majetku pro daňové účely. Proto lze brát vymezení pojmu oprava i udržování podle účetních předpisů za směrodatné i pro daňové účely. Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se v § 47 odst. 2 písm. a) uvádí, že součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku nejsou opravy a údržba. Nalezneme zde vymezení opravy a údržby:
-
Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení majetku (pozvolný proces stárnutí majetku v důsledku jeho používání) nebo poško zení majetku (jednorázový proces zestárnutí majetku) za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
-
Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady.
Zatímco opravou se řeší až následné fyzické opotřebení, resp. poškození majetku, údržbou se předchází tomuto opotřebení.
Ze znění pokynu GFŘ č. D-22 k § 33 zákona o daních z příjmů vyplývá, že za změnu technických parametrů (technické zhodnocení) se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken.
Proto např. vynaložené výdaje na provedení:
-
výměny střešní krytiny za krytinu z jiného materiálu,
-
výměny dveří v budově o stejných rozměrech,
-
výměny vodovodního potrubí za plastový rozvod o stejných parametrech,
-
výměny dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech apod.
budou vždy daňově uznatelné, protože půjde o opravu stávajícího hmotn