Časový test pro prodej domu

Vydáno: 10 minut čtení

Dotaz

V roce 2015 se nakoupil pozemek na výstavbu rodinného domu. V současnosti probíhá dokončující výstavba RD. Dům se bude kolaudovat v roce 2022. Pokud by se prodej zkolaudovaného domu uskutečnil v roce 2022 nebo 2023 bude pro prodej domu platit původní časový test 5 let, a tudíž prodej domu by byl osvobozen od daně z příjmu?

Časový test pro prodej domu
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď
Pro jednoznačnost doplňme věcné upřesnění dotazu, jak jej zajisté tazatel zamýšlel… Onen pozemek se určitě nenakoupil sám, jak uvádí první věta, ale učinila tak nejspíše nějaká fyzická osoba (člověk), zřejmě mladí manželé, protože starší už nemívají elán pustit se do výstavby a ve dvou se to lépe táhne... Odtud pak logicky vyplývá, že tazatel míní konkrétně osvobození příjmů z prodeje nemovité věci od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. (dále jen „“). Jedná se, resp. po dokončení se bude jednat o rodinný dům, ve kterém dotyčný poplatník bezprostředně před jeho prodejem nebude mít bydliště – tudíž padá jednodušší varianta osvobození od daně podle písm. a) dtto. Půjde tedy o prodej tzv. jiné nemovité věci, kde právě byl od roku 2021 prodloužen časový test z 5 na 10 let…
Pro tazatele jsou nejdůležitější dvě ustanovení: 1)