Problém: Prodej podílu v s. r. o. osvobozen jen zčásti od daně z příjmů fyzických osob

Vydáno: 19 minut čtení

Nejčastější formou právnické osoby využívanou v Česku pro podnikání je bezkonkurenčně společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“). Co činí tuto obchodní korporaci ideální pro tyto účely? Je to souběh tří příznivých právních skutečností v pořadí klesající významnosti: 1. Omezené ručení majitele alias společníka, který po splacení vkladu za dluhy s. r. o. neodpovídá, 2. Přes kapitálový charakter fakticky nulový vstupní vklad, opravdu postačí jen symbolická 1 Kč, a 3. Ačkoli jde definičně o společenstvo osob, může být s. r. o. tzv. „jednochlapová“ (dámy prominou), kdy „pan Novák“ je jediným společníkem i jednatelem a tedy pánem firmy.

Problém: Prodej podílu v s. r. o. osvobozen jen zčásti od daně z příjmů fyzických osob
Ing.
Martin
Děrgel
Samozřejmě ovšem existují statisíce s. r. o. s více společníky, respektive
změna společenské základny není žádnou výjimkou
. Je to i proto, že
převod podílu
(nebo jeho části) je poměrně snadný, a také – což nás bude dále především zajímat – je příjem za toto smluvní pozbytí/snížení účasti v s. r. o
. po pěti letech osvobozen od daně z příjmů fyzických osob
. Nicméně, jak jsme v českých daních, obzvláště z příjmů, útrpně zvyklí, je tato výhoda vázaná na celou řadu podmínek. Lehce se přitom může v praxi stát, že
příjem z úplatného převodu podílu v s. r. o. bude osvobozen pouze zčásti – jak si tedy s touto komplikací poradit, jaké výdaje lze uplatnit…?
 
Právní základy převodu podílu v s. r. o.
Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, tak je v souladu s § 133 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),
výše podílu určena podle poměru jeho vkladu připadajícího na příslušný podíl k výši celkového základního kapitálu
s. r. o. Výše podílu má pro společníka stěžejní ekonomický význam, rozhoduje o jeho vlivu ve firmě, o výši podílu na zisku nebo o výši vypořádacího podílu.
Obecně sice platí, že společník může mít jen jeden podíl v téže obchodní korporaci, výjimka se ale týká kapitálových společností. Obdobně jako společník akciové společnosti má běžně více podílů ve formě akcií, tak
může mít i společník s. r. o. více podílů
– což bude ústředním tématem dnešního příspěvku. Návazně p