Hmotný a nehmotný majetek a jeho odpisování v roce 2021

Vydáno: 24 minut čtení

V článku se zaměříme na daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku v roce 2021 a především si ukážeme změny, ke kterým došlo u odpisování hmotného majetku a v souvislosti se zrušením daňové kategorie nehmotného majetku zákonem č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb. “), s účinností od 1. 1. 2021.

Hmotný a nehmotný majetek a jeho odpisování v roce 2021
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení hmotného majetku
Hmotným majetkem pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“) rozumíme:
samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí
se samostatným technicko-ekonomickým určením,
jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč
a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
budovy, domy a jednotky
– v bodě 3 pokynu č. D-22 k § 26 ZDP se uvádí, že hmotným majetkem jsou jednotky vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů i podle občanského zákoníku; součástí vstupní ceny jednotky není ta část jednotky, která je pozemkem,
stavby
(bez ohledu na výši vstupní ceny) s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, a dále s výjimkou oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou,
pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky
(bez ohledu na výši vstupní ceny),
dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč
,
jiný majetek, který je blíže specifikován v § 26 odst. 3 ZDP.
Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2021 ke
zvýšení hranice hmotného majetku pro účely daně z příjmů, a to z dosavadních 40 000 Kč na 80 000 Kč. Ke stejnému zvýšení dochází i u hranice pro technické zhodnocení hmotného majetku na 80 000 Kč
. Veškerý nově pořízený majetek nebo jeho technické zhodnocení do částky 80 000 Kč si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou u tohoto majetku a jeho technického zhodnocení postupovat podle vedeného účetnictví.
Z bodů 13 až 15 přechodných ustanovení k novele ZDP vyplývá:
na
hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 609/2020 Sb.
se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona;
novou úpravu lze použít již od 1. 1. 2020
na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 a technické zhodnocen&