Daňové přiznání lékaře - fyzické osoby (OSVČ) k dani z příjmů fyzických osob - 8. část

Vydáno: 26 minut čtení

Tato závěrečná část našeho seriálu přináší postup lékaře při výpočtu daňového přiznání. Jsou stručně uvedeny i běžné možnosti optimalizace daně z příjmů platné v době tvorby tohoto textu, tj. k 1. 10. 2021, tzn. použitelné pro závěrku roku 2021. Tato část je pojata jako celistvá a není členěna podrobnější strukturou.

 

Daňové přiznání lékaře – fyzické osoby (OSVČ) k dani z příjmů fyzických osob
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Ukázka daňového přiznání lékaře pracujícího v právní formě fyzická osoba
Výpočty daně z příjmů fyzických osob probíhají v několika krocích, a to ještě v závislosti na různých faktorech, které mohou (či nemusí) konečnou výši daně ovlivnit.
1.
Pokud se lékař v pozici fyzické osoby (OSVČ) nerozhodne platit daň z příjmů fyzických osob formou paušálu, (40 % ze zdanitelných příjmů), bude
vypočítávat daň běžnou formou ze zdanitelného základu
. Ten je v prvé řadě tvořen rozdílem mezi zdanitelnými příjmy a zdanitelnými výdaji, čili mezi příjmy zahrnovanými do základu daně a výdaji zahrnovanými do základu daně. Tento rozdíl však může být ještě dále upravován. Pokud lékař bude evidovat své příjmy a výdaje standardním způsobem, tj. za kalendářní rok, většinou tak bude činit v průběhu měsíce ledna následujícího roku, nicméně na podání daňového přiznání a úhradu daně má čas až do 31. 3., popřípadě, pokud má svého daňového poradce a tato skutečnost je známa (nahlášena) místně příslušnému finančnímu úřadu předem, může tak učinit (a rovněž zaplatit) až k 30. 6. následujícího roku.
Příklad
Privátní lékař evidoval své příjmy a výdaje zahrnované do základu daně. K 31.12. daného roku podtrhl poslední záznam čarou (tlustou čarou za minulostí, v účetnictví se tato vodorovná čára nazývá zamezovka) a součtem zjistil následující údaje:
Příjmy zahrnované do základu daně činí 926 342 Kč.
Výdaje zahrnované do základu daně činí 348 516 Kč.
Rozdíl tedy činí 577 826 Kč.
To je poměrně vysoký základ daně, nicméně nyní provede závěrkové operace. Jak jsme si již řekli v kapitole o daňové evidenci, jsou nejčastějšími závěrkovými operacemi zápočty odpisů dlouhodobého majetku, zápočty alikvotní části leasingových splátek, zápočty rezerv atd. Předpokládejme tedy, že v souhrnu činí u tohoto konkrétního případu tyto závěrkové operace částku celkem 176 516 Kč. O tuto částku bude opraven zdanitelný rozdíl, který tak po tomto standardním kroku bude činit 401 310 Kč. S touto částkou pak bude lékař dále počítat, neboť nyní mohou následovat ještě další úpravy této částky, jak vyplývá z následujícího textu.