Poskytování služeb z/do zahraničí z hlediska daně z přidané hodnoty a jejich zohlednění v daňových tvrzeních správci daně na konkrétních příkladech z praxe

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku z minulého čísla časopisu DHK č. 14/2021. Pomocí praktických příkladů si shrneme základní pravidla při poskytování služeb v mezinárodním měřítku.

Poskytování služeb z/do zahraničí z hlediska daně z přidané hodnoty a jejich zohlednění v daňových tvrzeních správci daně na konkrétních příkladech z praxe
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891, Rödl & Partner Tax, k. s.
PŘÍKLAD 4
Poskytnutí služby neplátcem DPH v ČR do třetí země
Česká podnikající osoba (OSVČ), neplátce DPH, poskytne služby v oblasti IT svým klientům na území ČR a USA. Českým klientům vyfakturuje služby v hodnotě 700 000 Kč za rok a klientům v USA pak v přepočtu 400 000 Kč za rok.
dle § 4a ZDPH se do obratu pro povinnou registraci k plátcovství DPH zahrnují pouze uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku (tj. v České republice); nutno tedy blíže posoudit místo plnění poskytovaných služeb,
služby v oblasti IT se obecně zahrnují do skupiny služeb, u nichž se místo plnění stanoví podle tzv. základního pravidla1), tj.
pokud jsou služby poskytnuty osobě povinné k dani („podnikateli“), pak je místem plnění sídlo odběratele,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty