DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 10. 2021

Vydáno: 25 minut čtení

V následujícím článku jsou nejprve vymezeny nové základní pojmy, kterými jsou prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku. Návazně jsou pro tyto způsoby prodeje zboží vysvětlena nová pravidla pro určení místa plnění. V další části jsou s využitím příkladů uvedena poučení pro uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku z tuzemska do jiného členského státu, a naopak z jiného členského státu do tuzemska. V závěrečné části textu jsou shrnuta pravidla pro uplatňování DPH při prodeji dovezeného zboží na dálku s místem plnění v tuzemsku.

DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 10. 2021
Ing.
Václav
Benda
Od 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novelizace směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), a navazujícího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen „prováděcí nařízení ke směrnici o DPH“). Těmito novelizacemi byla zavedena nová pravidla pro uplatňování DPH v oblasti tzv. elektronického obchodování, která se promítla do právního řádu České republiky novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a navazující novelou zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, která byla provedena zákonem č. 355/2021 Sb., a měla původně plánovanou účinnost také od 1. 7. 2021, ale zpozdila se a tento zákon nabyl účinnosti až od 1. 10. 2021. Podle informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021, která byla zveřejněna Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) 21. 6. 2021 však mohly daňové subjekty již od 1. 7. 2021 postupovat podle novelizovaných pravidel, a to na základě přímého účinku směrnice o DPH, a to až do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti příslušné novely zákona o DPH, tj. do 30. 9. 2021. V tomto období bylo možno podle uvedené informace GFŘ postupovat též podle dosud účinného zákona o DPH.
 
Základní pojmy
Novelou zákona o DPH se s účinností od 1. 10. 2021 místo dosud používaného pojmu „zasílání zboží“ zavádí pojem „prodej zboží na dálku“, který přesněji odpovídá terminologii, se kterou pracují předpisy EU. Návazně se zavádí také nový pojem „prodej dovezeného zboží na dálku“. Oba tyto pojmy jsou v novelizovaném znění zákona o DPH vymezeny v § 4, a to v nových odstavcích 9 a 10.
Prodejem zboží na dálku