Zohlednění záloh na daň z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 2021

Vydáno: 16 minut čtení

Příspěvek shrnuje placení záloh na daň z příjmů fyzických osob dle příslušných ustanovení daňového řádu a zákona o daních z příjmů a jejich započtení v rámci sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Zohlednění záloh na daň z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 2021
Ing.
Ivan
Macháček
Vymezení záloh na daň v daňovém řádu
Daňový řád pojednává o placení záloh na daň v § 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Uvádí se zde, že daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. Přitom povinnost platit daň prostřednictvím záloh stanoví zákon (rozumí se zákon k příslušné dani). V odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, popřípadě povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.
Po skončení zdaňovacího období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, se uhrazené zálohy na daň započítávají na úhradu splatné daně.
Závisí-li změna periodicity nebo výše záloh na poslední známé dani, účinnost změny poslední známé daně nastává následující měsíc po právní moci rozhodnutí o stanovení daně.
Ve smyslu § 146 odst. 2 DŘ se
záloha na daň zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru
. Pro placení záloh na daň z příjmů platí příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů, zejména § 38a zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“ (vymezení platby záloh na daň z příjmů) a