Přehled hlavních činností Rady pro veřejný dohled nad auditem v roce 2020

Vydáno: 16 minut čtení

Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále také jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech “), ve znění pozdějších předpisů. Hlavním úkolem Rady je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále také jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva1), kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech .

Přehled hlavních činností Rady pro veřejný dohled nad auditem v roce 2020
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
kontrolor, Rada pro veřejný dohled nad auditorem
Na webových stránkách Rady byla zveřejněna zpráva o činnosti Rady za rok 2020, která se zaměřuje zejména na tyto oblasti:
vyhodnocení plánu činnosti Rady na příslušný kalendářní rok,
vyjádření Rady k činnosti Komory,
závěry v oblasti veřejného dohledu a
případná doporučení k dalšímu zkvalitnění systému veřejného dohledu nad auditem.
Informace uvedené v tomto příspěvku vycházejí z obsahu zveřejněné zprávy o činnosti Rady za rok 2020.
 
A. Veřejný dohled
Výkonem veřejného dohledu se podle zákona o auditorech rozumí dohled nad:
kontrolou dodržování ustanovení zákona o auditorech, auditorských standardů, etického kodexu a vnitřních předpisů Komory auditory a orgány Komory a organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí2),
Do plánu dohledů nad organizací, řízením a prováděním kontrol kvality na rok 2020 zařadila Rada celkem 14 kontrol. Jednotlivé kontroly byly vybírány z plánu kontrol Komory na základě analýzy rizik a zároveň takovým způsobem, aby v průběhu roku 2020 byli předmětem dohledu všichni pracovníci oddělení kontroly kvality auditorské činnosti Komory.
organizací a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou.
Tato oblast je, ve spolupráci se zaměstnanci Rady, odborně řešena Komisí pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky3), která odpovídá za přípravu