Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2022

Vydáno: 26 minut čtení

V článku si s využitím příkladů ukážeme základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2022, a to v různých situacích poplatníka jak v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci zálohy na daň a ročního zúčtování záloh u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2022
Ing.
Ivan
Macháček
 
Daňové zvýhodnění a jeho vývoj
Daňovým zvýhodněním na dítě se zabývají následující ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP):
§35c – obsahuje obecnou úpravu daňového zvýhodnění,
§35d – obsahuje řešení daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti,
§35k – obsahuje postup poplatníka a plátce při uplatnění daňového zvýhodnění v rámci příjmů ze závislé činnosti,
§38l – obsahuje v odst. 3-5 způsob prokazování nároku na daňové zvýhodnění zaměstnancem u zaměstnavatele.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob má
nárok podle znění § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti
na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a, 35b ZDP.
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit rovněž v případě, že poplatník uplatňuje k příjmům ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a k příjmům z nájmu (§ 9 ZDP) paušální výdaje. Nelze je však uplatnit v případě poplatníka v paušálním režimu, který uplatní paušální daň. Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období
, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši odpovídající 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění na dítě lze však uplatnit již v kalendářním měsíci:
ve kterém se dítě narodilo,
ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání,
ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
Vývoj výše uvedeného daňového zvýhodnění na dítě v Kč za příslušný kalendářní rok (v rámci daňového přiznání nebo v rámci ročního zúčtování poplatníka s příjmy ze závislé činnosti)
počet dětí
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018 až 2020
rok 2021
rok 2022
první dítě
13 404
13 404
13 404
15 204
15 204
15 204
druhé dítě
15 804
17 004
19 404
19 404
22 320
22 320
třetí dítě a další dítě
17 004
20 604
24 204
24 204
27 840
27 840
Vývoj výše uvedeného daňového zvýhodnění na dítě v Kč při výpočtu měsíční zálohy na daň poplatníka s příjmy ze závislé činnosti
počet dětí
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018 až 2020
rok 2021
rok 2022
první dítě
1 117
1 117
1 117
1 267
1 267
1 267
druhé dítě
1 317
1 417
1 617
1 617
1 617
1 860
třetí dítě a další dítě
1 417
1 717
2 017
2 017
2 017
2 320
V § 35c odst. 7 ZDP se uvádí, že jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, přičemž nárok na dvojnásobek částky daňového zvýhodnění se prokazuje buď průkazem ZTP/P, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P.
Poznámka autora:
1.
Měsíční zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě se v roce 2016 mohlo uplatnit až od 1. 5. 2016 s ohledem na znění bodu 6 přechodných ustanovení k zákonu č. 125/2016 Sb. (účinnost zákona byla stanovena od 1. 5. 2016).
2.
Měsíční zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě se v roce 2017 mohlo uplatnit až od 1. 7. 2017 s ohledem na znění bodu 21 přechodných ustanovení k zákonu č. 170/2017 Sb. (účinnost zákona byla stanovena od 1. 7. 2017).
3.
Ke změnám ve výši daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě pro rok 2021 a 2022 došlo zákonem č. 285/2021 Sb.
Vyšší roční částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě dle zákona č. 285/2021 Sb. se uplatňují
následujícím způsobem:
u poplatníka, který podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
, se navýšení částky na daňové zvýhodnění na druhé, resp. třetí a další dítě promítne v plné výši
v daňovém přiznání za rok 2021
;
u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil prohlášení k dani
, se navýšení částky na daňové zvýhodnění na druhé, resp. třetí a další dítě
promítne v plné výši při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021
. Navýšení měsíčních částek daňového zvýhodnění nebylo uplatňováno v rámci stanovení měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti v roce 2021.
Při zúčtování měsíční mzdy a stanovení měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti se vyšší měsíční částky daňového zvýhodnění na druhé, resp. třetí a další dítě použijí až od ledna 2022.
 
Vymezení vyživovaného dítěte
Za vyživované dítě poplatníka se dle § 35c odst. 6 ZDP považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:
a.
nezletilým dítětem,
b.
zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let,
jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
-
soustavně se připravuje na budoucí povolání
podle zákona o státní sociální podpoře,
-
nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
-
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Vymezení soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání nalezneme v § 12 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, z něhož vyplývá, že
za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje především studium na středních a vysokých školách v ČR
(s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání a
s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle § 10 zákona
nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci), dále
studium na středních nebo vysokých školách v cizině
, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v ČR, a
studium na zahraniční vysoké škole uskutečňované na území ČR
, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro účely státní sociální podpory postaveno na roveň studia na vysokých školách v ČR.
Studiem na vysokých školách se přitom rozumí
studium na vysokých školách
v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.
 
Vyživování více dětí ve společně hospodařící domácnosti
V § 35c odst. 1 ZDP se uvádí, že je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.
Do součtu dětí pro účely daňového zvýhodnění u konkrétního poplatníka lze zahrnout pouze děti, které jsou jeho vyživovanými dětmi. Poplatník, který ve své společně hospodařící domácnosti vyživuje
více než jedno dítě
, se musí
rozhodnout,
na které dítě bude uplatňovat daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč, na které ve výši 22 320 Kč a případně na které ve výši 27 840 Kč. Společně hospodařící domácností se podle znění § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (dítě se může zdržovat po dobu studia na koleji, může být v ústavu ze zdravotních důvodů). Pro posouzení existence společně hospodařící domácnosti je rozhodující vždy skutečný stav.
Příklad 1
Podnikatel uplatňuje v roce 2022 daňové zvýhodnění na tři vyživované děti poplatníka žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, z toho jedno dítě je držitelem průkazu ZTP/P.
Podnikatel si může sám určit, které z dětí bude prvním dítětem a které druhým a třetím dítětem pro účely daňového zvýhodnění. Výhodné pro něho bude určit, že dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, bude třetím dítětem v pořadí. V tomto případě má poplatník v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 nárok na daňové zvýhodnění na tři děti ve výši 15 204 Kč + 22 320 Kč + 2 x 27 840 Kč = 93 204 Kč.
Pokud vyživuje dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich, a to na základě společné dohody.
Manželé tedy mohou zvážit, zda při existenci např. dvou vyživovaných dětí v jedné domácnosti uplatní jedno manžel a druhé manželka, anebo pouze jeden z manželů obě děti.
Výše požadovaného daňového zvýhodnění přitom není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků. Pokud tedy manželé ve společně hospodařící domácnosti vyživují více dětí, které pro účely daňového zvýhodnění mohou uplatňovat oba manželé, a manželé se rozhodnou děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělit mezi oba manžely, pak musí mezi manžely dojít ke shodě, kdo si které dítě uplatní a jaké pořadí toto dítě bude mít (zda se jedná z hlediska daňového zvýhodnění o částku na jedno dítě, na druhé, třetí a další dítě).
Mezi rodiči tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní.
U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti ve vztahu k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění posuzovat vždy společně hospodařící domácnost ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha/družky).
Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich „vlastní společné děti“, které jsou vyživovanými u obou poplatníků. Až následně se uplatní nárok na děti, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků
(druha/družky), neboť jsou vlastním (z dřívějšího vztahu) dítětem pouze u jednoho z nich.
Příklad 2
Ve společně hospodařící domácnosti žije druh s družkou a tři vyživované děti. Jedno dítě je druha z předchozího vztahu a dvě děti jsou družky rovněž z předchozího manželství. Společné dítě druh s družkou prozatím nemají.
V daném případě se nejedná o společné děti, a proto se děti posuzují samostatně u každého svého rodiče. Druh si může jako první dítě uplatnit své dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti – roční výše daňového zvýhodnění na toto dítě činí 15 204 Kč. Rovněž družka si může uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti, a to ročně na jedno 15 204 Kč a na druhé 22 320 Kč. V žádném případě nemůže uplatnit druh daňové zvýhodnění na děti družky. Pokud by však následně mezi družkou a druhem bylo uzavřeno manželství, bylo by možno daňové zvýhodnění uplatňovat společně, tedy s využitím daňového zvýhodnění na první, druhé a třetí dítě (15 204 Kč, 22 320 Kč, 27 840 Kč).
Příklad 3
Druh s družkou žijí ve společně hospodařící domácnosti. Žije s nimi jedno dítě družky z předchozího manželství a oba dva mají společné dvě děti ze stávajícího vztahu.
Vzhledem k tomu, že obě fyzické osoby neuzavřely manželství, může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě družky z předchozího vztahu jen družka, protože se jedná o její vlastní dítě. Daňové zvýhodnění na dvě společné děti uplatní druh nebo družka na základě jejich rozhodnutí. Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich „vlastní společné děti“, které jsou vyživovanými u obou poplatníků. Až následně se uplatní nárok na dítě, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků (družky), neboť je vlastním dítětem (z dřívějšího vztahu) pouze u jednoho z nich (v našem případě u družky). Z toho vyplývá, že společné děti ze stávajícího vztahu budou považovány pro účely daňového zvýhodnění za první a druhé dítě a dítě družky z jejího předchozího vztahu za třetí dítě. Přitom se druh a družka musí rozhodnout (spolu dohodnout), jak společné děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělí mezi sebe.
Pokud se například dohodnou, že obě společné děti ze stávajícího vztahu si pro účely daňového zvýhodnění uplatní druh, bude výpočet daňového zvýhodnění následující:
Daňové zvýhodnění na dvě děti u druha činí 15 204 Kč + 22 320 Kč = 37 524 Kč za rok.
Daňové zvýhodnění na dítě u družky činí 27 840 Kč za rok.
 
Varianty uplatnění daňového zvýhodnění
Při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě může dojít ke třem možným situacím:
daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani
, kterou je možno uplatnit až do výše daně vypočtené podle § 16 ZDP snížené o slevy na dani podle § 35 a 35ba ZDP;
daňové zvýhodnění je uplatněno formou daňového bonusu
, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daň vypočtená podle § 16 snížená o slevy na dani podle § 35 a 35ba ZDP;
daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani a současně daňového bonusu
, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na vyživované dítě vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období. Do výše nulové daně uplatní poplatník slevu na dani a zbývající rozdíl do výše nároku na daňové zvýhodnění uplatní poplatník formou daňového bonusu, a to pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč. S účinností od 1. 1. 2021 byl zákonem č. 609/2020 Sb. zrušen horní limit roční výše daňového bonusu, který byl do 31. 12. 2020 zákonem stanoven ve výši 60 300 Kč ročně. Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání podle § 38g ZDP nebo který se tak rozhodl učinit, i když mu to zákon neukládá, uplatní daňový
bonus
v daňovém přiznání a současně v něm požádá místně příslušného správce daně o jeho vyplacení. Při výplatě daňového bonusu postupuje správce daně obdobně jako při vrácení přeplatku podle § 155 DŘ.
Pro výplatu daňového bonusu je stanovena v § 35c odst. 4 ZDP omezující podmínka týkající se dosaženého příjmu poplatníka.
Daňový
bonus
může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 (příjem ze závislé činnosti) nebo § 7 (příjem ze samostatné činnosti) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.
Pojem minimální mzda pro účely daně z příjmů je definován v § 21g ZDP.
S ohledem na zvýšení minimální mzdy v roce 2022 na částku 16 200 Kč nařízením vlády č. 405/2021 Sb. musí v roce 2022 pro možnost výplaty daňového bonusu činit výše příjmů poplatníka podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň 16 200 Kč x 6 = 97 200 Kč (v roce 2021 to bylo 91 200 Kč).
Příklad 4
Občan má příjmy ze samostatné činnosti na základě živnostenského oprávnění zdaňované dle § 7 ZDP a dále příjmy z nájmu bytu zdaňované dle § 9 ZDP. V roce 2022 je dlouhodobě nemocen a jeho příjmy z podnikání za zdaňovací období 2022 dosáhnou pouze 91 000 Kč, ke kterým uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 %. Příjmy z nájmu bytu má ve výši 210 000 Kč, ke kterým uplatňuje skutečné výdaje včetně odpisu v celkové výši 65 000 Kč. Ve společně hospodařící domácnosti s ním žijí dvě studující děti.
Dílčí základ daně z příjmů z podnikání dle § 7 ZDP činí 91 000 Kč - (91 000 Kč x 0,6) = 36 400 Kč, dílčí základ daně z příjmů z nájmu bytu dle § 9 ZDP činí 210 000 Kč - 65 000 Kč = 145 000 Kč. Celkový základ daně z příjmů za rok 2022 činí 181 400 Kč a z něho vypočtená daň z příjmů 27 210 Kč. Z takto vypočtené daně si uplatní poplatník ze základní slevy na poplatníka 30 840 Kč pouze částku 27 210 Kč a zbytek této slevy propadá. Daňová povinnost poplatníka je za rok 2022 nulová, měl by tedy nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti formou daňového bonusu ve výši 15 204 Kč + 22 320 Kč = 37 524 Kč.
Ve smyslu znění § 35c odst. 4 ZDP se do limitní výše příjmů pro přiznání daňového bonusu nezapočítávají příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP. Proto poplatník nemá nárok na daňový
bonus
na vyživované dítě – jeho příjem z podnikání nedosáhl v roce 2022 výše 97 200 Kč.
Pokud by však byl najímaný byt zařazen do obchodního majetku poplatníka, byl by příjem z nájmu zdaňován dle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a pak by příjem dle § 7 ZDP činil za rok 2022 výši 91 000 Kč + 210 000 Kč = 301 000 Kč. Pokud by poplatník uplatňoval paušální výdaje (60 % z podnikání, 30 % z nájmu), pak by činil jeho základ daně dle § 7 ZDP: 91 000 Kč – (91 000 Kč x 0,60) + [210 000 Kč – (210 000 Kč x 0,30)] = 183 400 Kč a vypočtená daň z příjmů 27 510 Kč. Po uplatnění části základní slevy na poplatníka vychází poplatníkovi nulová daňová povinnost a vznikne mu nárok na daňový
bonus
v plné výši na dvě děti 37 524 Kč, protože splňuje podmínku pro výplatu daňového bonusu dle § 35c odst. 4 ZDP.
 
Daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti
Měsíční daňové zvýhodnění poskytne plátce zaměstnanci formou:
měsíční slevy na dani,
měsíčního daňového bonusu,
nebo měsíční slevy na dani a měsíčního daňového bonusu.
U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, se měsíční záloha na daň sníží o výši odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) ZDP a dále o daňové zvýhodnění ve výši odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35c ZDP.
Měsíční slevu na dani podle § 35c poskytne plátce daně poplatníkovi maximálně do výše zálohy na daň snížené o měsíční slevu na dani podle § 35ba.
Pokud
zaměstnanec s příjmy ze závislé činnosti neučiní prohlášení k dani
, nesnižuje se mu vypočtená měsíční záloha na daň o 1/12 slevy na dani podle § 35ba ZDP.
Příklad 5
Manželé vyživují ve společně hospodařící domácnosti čtyři děti. Jedná se o jedno dítě manželky z předchozího manželství a tři děti ze stávajícího manželství. Na všechny děti si může uplatnit daňové zvýhodnění jak manžel, tak manželka, anebo si mohou daňové zvýhodnění na tyto děti rozdělit. Oba manželé mají pouze příjmy ze závislé činnosti a učinili u svých zaměstnavatelů prohlášení k dani. Manželé se dohodli, že manželka si uplatní daňové zvýhodnění na své dítě z prvního manželství a současně na jedno dítě ze stávajícího manželství a manžel si uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti ze stávajícího manželství. Rovněž se dohodli, že u manželky se bude jednat o první a druhé dítě z hlediska daňového zvýhodnění a u manžela obě dvě děti budou považovány za třetí a další vyživované dítě. Tyto skutečnosti uvedli oba manželé v souladu se zněním § 38k odst. 4 písm. c) ZDP v Prohlášení k dani u svých zaměstnavatelů a ve smyslu § 38l odst. 3 písm. c) ZDP doložili potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z manželů uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši.
Uveďme si nejdříve výpočet v roce 2021:
U manželky se jedná o daňové zvýhodnění na dvě děti (první a druhé dítě):
Při výpočtu měsíční zálohy na daň leden až prosinec nezvýšená částka 1 267 Kč + 1 617 Kč = 2 884 Kč.
V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění navýšená částka 15 204 Kč + 22 320 Kč = 37 524 Kč za rok.
U manžela se jedná o daňové zvýhodnění rovněž na dvě děti (třetí a čtvrté):
Při výpočtu měsíční zálohy na daň leden až prosinec 2021 nezvýšená částka 2 x 2 017 Kč = 4 034 Kč.
V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění navýšená částka 2 x 27 840 Kč = 55 680 Kč za rok.
V roce 2022 již bude počínaje lednem u obou manželů uplatněna zaměstnavatelem v rámci stanovení měsíční zálohy na daň navýšená měsíční částka na daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí a další dítě 2 320 Kč.
Je-li výše měsíční zálohy na daň snížená o měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem. Měsíční daňový
bonus
lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč. Z ustanovení § 35d odst. 4 ZDP vyplývá omezující podmínka, dle které je
plátce daně povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový
bonus
ve výši stanovené tímto zákonem při výplatě příjmů ze závislé činnosti,
jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy,
zaokrouhlené na celé koruny dolů, tedy
v roce 2022 alespoň výše 8 100 Kč
(v roce 2021 alespoň 7 600 Kč). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. I když došlo zákonem č. 285/2021 Sb. ke zrušení v § 35d odst. 4 ZDP omezení výše měsíčního daňového bonusu (maximální hranice 5 025 Kč měsíčně je zrušena), podle článku IV bodu 2 přechodných ustanovení tohoto zákona se tato změna nepoužila při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021, tedy
zrušení měsíčního limitu daňového bonusu se využije až počínaje měsícem lednem 2022
.
Pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění platí dle § 35d odst. 6 ZDP, že je-li nárok na
daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň, má poplatník nárok na vyplacení daňového zvýhodnění formou daňového bonusu. Omezující podmínkou pro vyplacení daňového bonusu však je, že
úhrn příjmů poplatníka ze závislé činnosti od všech plátců daně v uplynulém zdaňovacím období, z nichž plátce daně provádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, tedy v roce 2022 částky 97 200 Kč
. Jestliže u poplatníka úhrn příjmů ze závislé činnosti nedosáhne za kalendářní rok alespoň šestinásobku minimální mzdy, poplatník při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na vyplacené měsíční daňové bonusy v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí. Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a doplatek na daňovém bonusu, které vzniknou provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vyplatí plátce daně poplatníkovi nejpozději
při zúčtování mzdy za březen
po uplynutí zdaňovacího období, činí-li úhrnná výše doplatku ze zúčtování více než 50 Kč. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně poplatníkovi nesráží.
Příklad 6
Zaměstnankyně má pouze příjmy ze závislé činnosti, přičemž pracuje na zkrácený pracovní úvazek. Zaměstnankyně učinila u zaměstnavatele prohlášení k dani a uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě žijící s poplatnicí ve společně hospodařící domácnosti. V roce 2022 jsou její příjmy ze závislé činnosti v lednu a březnu 8 900 Kč a v září 9 500 Kč, v ostatních měsících pak jsou její příjmy ze závislé činnosti nižší než 7 500 Kč.
Z dosažených příjmů po uplatnění měsíční základní slevy na dani na poplatníka vychází nulová záloha na daň. Za měsíce leden, březen a září 2022 vyplatí zaměstnavatel zaměstnankyni daňové zvýhodnění na dítě formou měsíčního daňového bonusu ve výši 1 267 Kč; v ostatních měsících příjem nedosahuje částky 8 100 Kč, proto zaměstnankyni v těchto měsících nepřísluší daňové zvýhodnění na dítě formou výplaty daňového bonusu. Protože za rok 2022 příjmy ze závislé činnosti u poplatníka nedosáhnou výše 97 200 Kč, nemá poplatník nárok na daňové zvýhodnění formou daňového bonusu v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Ve smyslu znění § 35d odst. 6 ZDP však zůstane zaměstnankyni vyplacený daňový
bonus
za měsíce leden, březen a září 2022 zachován.
 
Daňové zvýhodnění na dítě u nerezidenta
Daňové zvýhodnění na dítě může rovněž uplatnit
daňový nerezident
, ale pouze pokud je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně. Daňovému nerezidentovi (zaměstnanci) však zaměstnavatel nemůže měsíční zálohu na daň snížit o měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě. V ustanovení § 38h odst. 13 ZDP se totiž uvádí, že u daňového nerezidenta se při stanovení měsíční zálohy na daň nepřihlédne ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP ani k daňovému zvýhodnění. Daňový nerezident může tedy daňové zvýhodnění na dítě uplatnit pouze v podaném daňovém přiznání k dani z příjmů dle § 38g odst. 2 ZDP.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2022. Zveřejněno v časopise Daně a právo v praxi 1/2022.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA