Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2022

Vydáno: 25 minut čtení

V článku si s využitím příkladů ukážeme základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2022, a to v různých situacích poplatníka jak v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci zálohy na daň a ročního zúčtování záloh u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti.

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2022
Ing.
Ivan
Macháček
 
Daňové zvýhodnění a jeho vývoj
Daňovým zvýhodněním na dítě se zabývají následující ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP):
§35c – obsahuje obecnou úpravu daňového zvýhodnění,
§35d – obsahuje řešení daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti,
§35k – obsahuje postup poplatníka a plátce při uplatnění daňového zvýhodnění v rámci příjmů ze závislé činnosti,
§38l – obsahuje v odst. 3-5 způsob prokazování nároku na daňové zvýhodnění zaměstnancem u zaměstnavatele.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob má
nárok podle znění § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti
na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a, 35b ZDP.
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit rovněž v případě, že poplatník uplatňuje k příjmům ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a k příjmům z nájmu (§ 9 ZDP) paušální výdaje. Nelze je však uplatnit v případě poplatníka v paušálním režimu, který uplatní paušální daň. Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období
, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši odpovídající 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění na dítě lze však uplatnit již v kalendářním měsíci:
ve kterém se dítě narodilo,
ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání,
ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
Vývoj výše uvedeného daňového zvýhodnění na dítě v Kč za příslušný kalendářní rok (v rámci daňového přiznání nebo v rámci ročního zúčtování poplatníka s příjmy ze závislé činnosti)
počet dětí
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018 až 2020