Skutečné vs. paušální výdaje na provoz motorových vozidel

Vydáno: 13 minut čtení

Způsob zdanění provozu automobilu ve smyslu uplatnění výdajů jako daňově uznatelných je předmětem rozhodování téměř všech podnikatelů, ať už osob samostatně výdělečně činných, či obchodních společností. Je nutné brát v úvahu počet provozovaných automobilů, způsob jejich použití, ale i mnoho dalších aspektů. Hlavním cílem by však měla být daňová optimalizace a pokud možno co největší úspora administrativních nákladů, které v určitých případech mohou být rozhodujícím faktorem pro podnikatele, jenž se rozhoduje o způsobu uplatnění nákladů týkajících se provozu automobilu.

Skutečné vs. paušální výdaje na provoz motorových vozidel
Ing.
Michal
Dvořák
 
Zákonná úprava
Hlavním zákonem, který se zabývá zdaněním provozu motorových vozidel, je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Tento zákon se zabývá obecným popisem a podmínkami zdanění provozu automobilů, nejedná se však o jediný právní předpis, který je nutné v rámci této problematiky sledovat. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), který stanoví podmínky uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty a rovněž povinnosti, které musí podnikatel v souvislosti s užíváním motorových vozidel k podnikatelské činnosti naplnit.
 
Paušál vs. skutečné výdaje
Každý podnikatel má dvě možné cesty, kterými se může vydat, a to buď uplatnění skutečných výdajů, nebo využití tzv. paušálních výdajů na dopravu, které blíže specifikuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) Z