Skutečné vs. paušální výdaje na provoz motorových vozidel

Vydáno: 14 minut čtení

Způsob zdanění provozu automobilu ve smyslu uplatnění výdajů jako daňově uznatelných je předmětem rozhodování téměř všech podnikatelů, ať už osob samostatně výdělečně činných, či obchodních společností. Je nutné brát v úvahu počet provozovaných automobilů, způsob jejich použití, ale i mnoho dalších aspektů. Hlavním cílem by však měla být daňová optimalizace a pokud možno co největší úspora administrativních nákladů, které v určitých případech mohou být rozhodujícím faktorem pro podnikatele, jenž se rozhoduje o způsobu uplatnění nákladů týkajících se provozu automobilu.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Skutečné vs. paušální výdaje na provoz motorových vozidel
Ing.
Michal
Dvořák
 
Zákonná úprava
Hlavním zákonem, který se zabývá zdaněním provozu motorových vozidel, je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Tento zákon se zabývá obecným popisem a podmínkami zdanění provozu automobilů, nejedná se však o jediný právní předpis, který je nutné v rámci této problematiky sledovat. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), který stanoví podmínky uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty a rovněž povinnosti, které musí podnikatel v souvislosti s užíváním motorových vozidel k podnikatelské činnosti naplnit.
 
Paušál vs. skutečné výdaje
Každý podnikatel má dvě možné cesty, kterými se může vydat, a to buď uplatnění skutečných výdajů, nebo využití tzv. paušálních výdajů na dopravu, které blíže specifikuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Pro zjednodušení a zpřehlednění následujícího textu jsou dále užívány pouze pojmy paušální a skutečné výdaje a není tak dále výslovně rozlišováno mezi výdaji a náklady. Paušální výdaje na dopravu lze uplatnit v maximální výši 5 000 Kč na jedno vozidlo za každý kalendářní měsíc, kdy bylo vozidlo užíváno k podnikatelské činnosti. Pokud si podnikatel pořídí automobil v průběhu měsíce, je možné použít paušální výdaj na dopravu i za tento měsíc, je však nutno jej krátit s přesností na kalendářní dny. Výhodou paušálních výdajů na dopravu je jejich nižší administrativní náročnost, což však neznamená, že by podnikatel neměl povinnost vést nějakou evidenci. Zákon o daních z příjmu sice nestanoví prakticky žádné administrativní povinnosti pro podnikatele, který uplatňuje paušální výdaje, avšak ZDPH vyžaduje vedení knihy jízd nehledě na způsob uplatnění výdajů. Pokud je tedy podnikatel plátcem DPH, pak je nutné, aby knihu jízd vedl. Nelze opomenout, že důkazní břemeno leží na straně poplatníka, který se musí řídit veškerými příslušnými právními předpisy. Zmíněná kniha jízd je tedy pro plátce DPH nezbytnou nutností. Výše zmíněná povinnost vedení knihy jízd u plátců DPH je v praxi často opomíjená, a to především kvůli nesouladu zákonů. Zákonodárce se v případě ZDP snaží podnikatelům paušálními výdaji ulehčit od administrativního zatížení, čemuž naznačuje i skutečnost, že ustanovení o paušálních výdajích cílí především na menší podnikatele vzhledem k omezení možnosti využití paušálních výdajů co do počtu automobilů, jak je popsáno níže. Toto administrativní ulehčení však nereflektuje ZDPH. Nezbývá tedy než doufat, že se v budoucnu dočkáme novelizace, která by zajistila podnikatelům, kteří jsou plátci DPH, možnost uplatnit paušální výdaje na provoz motorových vozidel bez nutnosti evidence každé uskutečněné cesty. Uplatňování paušálních výdajů má na úkor snížené administrativy jiná úskalí, a to konkrétně striktní podmínky, za kterých lze paušální výdaje uplatnit. Základním pravidlem je maximální počet motorových vozidel, na které lze uplatnit paušální výdaje, a to pouze tři vozidla. Tato maximálně tři vozidla musí být užívána k dosažení, zajištění a udržení příjmů a nesmí být přenechána k užívání jiné osobě, přičemž toto pravidlo se nevztahuje na použití zaměstnancem nebo spolupracující osobou za účelem služební cesty. Paušální výdaje zároveň nelze uplatnit v případě, kdy je zaměstnanci poskytnuto vozidlo i k soukromým účelům, nehledě na skutečnost, že zaměstnanec takovéto užití automobilu pro osobní účely zdaní na základě ustanovení § 6 odst. 6 ZDP. Pokud nejsou uplatňovány paušální výdaje, musí se podnikatel vydat cestou uplatňování výdajů skutečných, které upravuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Zcela logicky se jedná o administrativně náročnější variantu, avšak ve dvou případech jsou skutečné výdaje poměrně jednoznačnou volbou, a to pokud má podnikatel vysoké výdaje na provoz automobilu, které překračují paušální výdaje, nebo ke své podnikatelské činnosti užívá automobily, které přenechává k užívání jiné osobě. Na první pohled se může zdát, že evidence skutečných výdajů není oproti výdajům paušálním výrazně administrativně náročnější, je však nutné si uvědomit, že vysoká náročnost evidence vzniká především v případě, kdy je vozidlo podnikatelem užíváno i k soukromým účelům. V takovém případě je nutné, aby podnikatel sledoval, v jakém poměru automobil používá pro své podnikání a pro soukromé účely. Nejosvědčenější způsob, jak tento poměr zjistit, je evidence ujetých kilometrů pro konkrétní účel. Ve zjištěném poměru pak musí podnikatel krátit své výdaje, přičemž jejich daňově uznatelná část se váže k jízdám uskutečněným pouze k ekonomické činnosti. Jednou z mála výhod této, v praxi poměrně zdlouhavé administrativy je její použitelnost i pro účely DPH, podnikatel tedy může tuto evidenci využít jak při stanovení daňově uznatelných výdajů pro účely daně z příjmů, tak při stanovení správné výše odpočtu DPH.
 
Co patří do paušálních výdajů
Na první pohled se může zdát, že v případě uplatnění paušálních výdajů nelze uplatnit jako daňově uznatelné žádné jiné výdaje vynaložené na provoz motorového vozidla, avšak není tomu tak. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. x) ZDP explicitně vyjmenovává, jaké výdaje nejsou daňově uznatelné v případě použití paušálních výdajů na dopravu. Součástí paušálních výdajů tak jsou výdaje na pohonné hmoty a krátkodobé parkovné. Znamená to tedy, že si podnikatel k paušálním výdajům může uplatnit jako další výdaj opravu, servis či jiné služby týkající se provozu automobilu. Důležité je rovněž nepřehlédnout, že se jedná o krátkodobé parkování, které je zahrnuto v paušálních výdajích. Dlouhodobý pronájem parkovacího místa je tedy samostatně uznatelným výdajem nad rámec paušálu. V případě, že si podnikatel není jistý, jaký způsob uplatnění výdajů pro něj bude výhodnější, může se rozhodnout až zpětně ve chvíli, kdy podává daňové přiznání. Je však nutné připomenout, že v tomto případě je nezbytné, aby podnikatel vedl evidenci, jako kdyby uplatňoval skutečné výdaje, tedy měl veškeré doklady, účtenky atd., a zejména vedl knihu jízd, i když není plátcem DPH, pro případ, že by nakonec neuplatnil paušální výdaje.
 
Krácený paušál
Pokud podnikatel používá vozidlo pro své soukromé účely, je možné využít tzv. kráceného paušálu, kdy je uplatněno pouze 80 % výše paušálu, tedy 4 000 Kč měsíčně. Toto pravidlo se uplatní pouze u jednoho automobilu bez ohledu na skutečný stav. Pokud má podnikatel tři automobily a dva používá pro své soukromé účely, uplatní se krácený paušál pouze u jednoho automobilu, přičemž na skutečný poměr mezi použitím k soukromým účelům a k ekonomické činnosti se tak u paušálních výdajů nehledí. Tato úprava je tedy velmi výhodná pro podnikatele, kteří často používají automobil pro své soukromé účely. V praxi je pak bohužel často opomíjeno krácení i ostatních souvisejících výdajů. Jak již bylo zmíněno, mimo paušální výdaje lze uplatnit i výdaje na opravy, servis, mytí a jinou údržbu motorového vozidla, přičemž tyto výdaje je nezbytné rovněž podrobit 80% krácení. Je tedy nutné, aby poplatník u daného vozidla, které používá i k soukromým účelům, vyloučil 20 % nákladů, které jsou uplatněny navíc k paušálu jako daňově neuznatelné.
 
Podmínky uplatnění paušálních výdajů dle vztahu k vozidlu
Velkou výhodou paušálních výdajů je skutečnost, že je podnikatel může uplatnit nejen u vlastního vozidla, ale i u pronajatého automobilu. Pozor si však poplatníci musí dát na dnes již ne tak častý finanční leasing, u kterého paušální výdaje nelze uplatnit. Mnohem častější je dnes financování pořízení vozidla prostřednictvím úvěru, u něhož je možné uplatnit paušální výdaje v případě, kdy došlo k převodu vlastnického práva. K této situaci dochází nejčastěji splacením úvěru. Je však možné, že se podnikatel stane vlastníkem ještě před splacením úvěru, a v takovém případě je ze strany podnikatele nutné analyzovat jeho právní vztah k danému vozidlu, které je úvěrem financováno.
Příklad 1
Rozhodování mezi paušálními výdaji a skutečnými výdaji
Podnikatel užívá ke své ekonomické činnosti tři automobily, jeden z nich však užívá z 60 % pro své soukromé účely. Měsíčně všechna tři auta projezdí pohonné hmoty za cca 6 000 Kč (každé auto 2 000 Kč), dále je placeno dlouhodobé parkování aut, pro každé auto je placeno dlouhodobé parkovací stání za 1 000 Kč měsíčně. Podnikatel není plátcem DPH.
Skutečné daňově uznatelné výdaje:
 
auto
auto
auto
CELKEM
pohonné hmoty
2 000 Kč
2 000 Kč
1 200 Kč
(60 % z 2 000 Kč)
5 200 Kč
parkovné
1 000 Kč
1 000 Kč
600 Kč
2 600 Kč
celkové měsíční náklady
     
7 800 Kč
celkové roční náklady
     
93 600 Kč
Paušální výdaje:
 
auto
auto
auto
CELKEM
pohonné hmoty
5 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
14 000 Kč
parkovné
1 000 Kč
1 000 Kč
800 Kč
2 800 Kč
celkové měsíční náklady
     
16 800 Kč
Celkové roční náklady
     
201 600 Kč
Na tomto příkladu můžeme vidět, že jsou paušální výdaje na dopravu výhodnější, a to konkrétně o 108 000 Kč, které lze uplatnit jako daňově uznatelné výdaje. Daňová výhoda v tomto případě je velice znatelná, nesmí se však opomenout, že má podnikatel tři automobily, tedy maximální možný počet, pro který lze paušální výdaje na dopravu uplatňovat. Dalším faktorem, který zapříčinil výhodnost paušálu, je možnost k paušálu uplatnit dlouhodobé parkovné stejně jako u skutečných výdajů.
Příklad 2
DPH a výdaje na provoz automobilu
Podnikatel má jedno auto, které používá jak k podnikatelské činnosti, tak k soukromým potřebám. Vzhledem k tomu, že automobil podnikatel pořídil 1. 1. v daném roce, není si jistý, jaký bude poměr užívání. Odhadnul tedy, že bude používat automobil z 50 % pro soukromé účely. Výdaje spojené s provozem automobilu činí pouze 4 000 Kč na pohonné hmoty měsíčně a krátkodobé parkovné spojené s pracovními cestami ve výši 400 Kč měsíčně. Na konci roku však podnikatel na základě evidence ujetých kilometrů zjistí, že auto používal ke svým soukromým potřebám ve výši 58 %.
Skutečné výdaje:
 
auto
CELKEM
pohonné hmoty
4 000 Kč
4 000 Kč
kr. parkovné
400 Kč
400 Kč
celkové měsíční náklady
 
4 400Kč
celkové roční náklady
 
52 800 Kč
Paušální výdaje:
 
auto
CELKEM
pohonné hmoty
4 000 Kč
4 000 Kč
kr. parkovné
0 Kč
0 Kč
celkové měsíční náklady
 
4 000Kč
celkové roční náklady
 
48 000 Kč
Daň z přidané hodnoty: Uplatněné DPH z pořízení automobilu a z dalších výdajů, které podnikatel vydal v souvislosti s provozem, bude v průběhu roku krátit ve výši 50 %. Na základě jeho zjištění na konci roku není nutná úprava odpočtu daně, protože se jedná o změnu, která je do deseti procentních bodů, v tomto případě ZDPH v § 78a stanoví, že se úprava odpočtu daně provádí pouze, pokud je vyšší než zmíněných 10procentních bodů.
Příklad 3a
Nemožnost uplatnit paušální výdaje na dopravu
Podnikatel v rámci své ekonomické činnosti používá osobní automobil, který je v obchodním majetku, a v rámci ekonomické činnosti vynaložil na pohonné hmoty a opravy 55 000 Kč. Automobil byl přenechán k soukromému užívání zaměstnanci podnikatele nejméně jedenkrát v měsíci. Paušální výdaje na dopravu:Není možné uplatnit z důvodu přenechání automobilu k užívání jiné osobě.
Skutečné výdaje jsou ve výši 55 000 Kč.
I přes skutečnost, že by paušální výdaj na dopravu mohl být výhodnější, jej nelze uplatnit, protože byl automobil přenecháván k užívání jiné osobě. Toto pravidlo se neaplikuje v případě, kdy je přenecháno spolupracující osobě nebo zaměstnanci v rámci pracovní cesty.
Příklad 3b
Nemožnost uplatnit paušální výdaje na dopravu
Podnikatel si pořídil automobil na úvěr. V rámci tohoto úvěru je ujednáno, že vlastnictví automobilu bude na podnikatele převedeno ve chvíli kompletního splacení úvěru. V rámci zdaňovacího období vynaložil podnikatel na provoz automobilu částku 50 000 Kč.
Paušální výdaje na dopravu:
Není možné uplatnit paušální výdaj na dopravu, protože podnikatel není vlastníkem automobilu. Paušální výdaj na dopravu bude moct podnikatel uplatnit až ve chvíli, kdy bude úvěr splacen a stane se vlastníkem automobilu.
Skutečné výdaje jsou ve výši 50 000 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2022. Zveřejněno v časopise Daně a právo v praxi 1/2022.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA