Dopady vystoupení Velké Británie z Evropské unie zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů

Vydáno: 31 minut čtení

Tento příspěvek bych rád věnoval velmi zajímavé a neméně praktické oblasti, a to shrnutí daňových dopadů výstupu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie (dále jen „EU“). Blíže bychom se zaměřili zejména na oblast daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, clo a další souvislosti.

 

Dopady vystoupení Velké Británie z Evropské unie zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
Celý proces výstupu Spojeného království z EU formálně započal již 31. 1. 2020, kdy došlo k podepsání dohody o vystoupení.1) Dle této dohody bylo stanoveno tzv. přechodné období 12 měsíců, tj. až do 31. 12. 2020, po které zůstalo právo EU použitelné i s ohledem na Spojené království. Rok 2020 měl být sice dle původních plánů použit jako tzv. přechodný rok, kdy měly být přesněji stanoveny podmínky tzv. brexitu (z anglického Britain a exit), a to včetně právě daňového systému, nicméně vše zhatila pandemie viru COVID-19, která již tak náročná jednání velmi zkomplikovala. Představitelé Generálního finančního ředitelství v tomto ohledu na nic nečekali a překvapivě vydali dvě zásadní informace, které souhrnně sumarizují informace v daňové oblasti, na které by daňoví poplatníci měli zaměřit svou pozornost. Pojďme se tedy blíže podívat na „nové časy“ v daních při transakcích s obchodními partnery ze Spojeného království po jeho vystoupení z EU. Hned úvodem je nutné zdůraznit, že EU a Spojené království v současné době tvoří dva samostatné trhy a regulační a právní prostory. To pro české podniky i občany znamená nové překážky obchodu se zbožím a službami či překážky v oblasti přeshraniční mobility, kterými se blíže bude zabývat i tento příspěvek.
 
Daň z příjmů
Ode dne „
D
“, kterým je
1. 1. 2021,
se již Spojené království nadále neúčastní jednotného trhu či celní unie EU, a tudíž se na něj rovněž přestaly vztahovat veškeré mezinárodní dohody EU. Z hlediska daně z příjmů se Spojené království tedy od 1. 1. stane standardní třetí zemí. Při zdanění příjmů se v principu bude postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy a dále se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ) uzavřenou mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.2) V praxi je nutné též přihlédnout i k pokynu MF č. D-286.3) Zásadní a mnohem širší bude zejména využití SZDZ.
 
Daň z příjmů fyzických osob
Zásadní roli u daně z příjmů fyzických osob hraje určení tzv. rezidentství. Vystoupení Spojeného království z EU se projeví v oblasti daně z příjmů fyzických osob pouze jedinou, ale o to zásadnější změnou. Daňoví rezidenti Spojeného království, kteří obdrží příjmy ze zdrojů na území České republiky, budou nově omezeni v možnosti uplatnění odečitatelných položek, slev na dani z příjmů či daňového zvýhodnění. Konkrétně se jedná o aplikaci položek/částek uvedených v ustanovení § 15, 35ba, 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP).4) Tyto fyzické osoby si nově budou moci uplatnit pouze základní slevu na poplatníka uvedenou v § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP a slevu na studenta dle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP, zatímco snížení základu daně či daňové povinnosti o žádné další položky již možné nebude (např. daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c ZDP). Rezidenti Spojeného království mající příjmy ze zdrojů na území České republiky tedy mohli naposledy ještě za rok 2020 uplatnit veškeré v