Dohadné položky v podmínkách účetní závěrky roku 2021

Vydáno: 19 minut čtení

Zákon o účetnictví ve svém § 3 odst. 1 stanoví „známou“ zásadu časové a věcné souvislosti (neboli akruální princip). Přestože to čtenářům může připadat zbytečné, zastavme se u ní. Obecně je tato zásada v účetnictví vnímána jako pravidlo, které vyžaduje přiřazení nákladů k výnosům, s nimiž časově a věcně souvisí, stejně tak přiřazení výnosů k nákladům, s nimiž časově a věcně souvisí. Dále je obecně vžité, že časová a věcná souvislost je upravena pro účely účetnictví a pro účely stanovení základu daně z příjmů stejným způsobem. Ani jeden z uvedených závěrů nelze zcela potvrdit.

Dohadné položky v podmínkách účetní závěrky roku 2021
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Přiřazení nákladů k výnosům a naopak
Akruální princip ve skutečnosti nevyžaduje přiřazení nákladů k souvisejícím výnosům či naopak, ale přiřazení nákladů ke skutečnostem, se kterými náklady časově a věcně souvisí. Stejně se postupuje u výnosů, které se přiřazují ke skutečnostem, se kterými časově a věcně souvisí. Je možné, že se náklady a výnosy vztahují k téže skutečnosti, pak se vzájemně „potkají“ ve stejném období. Není to však pravidlem a je nutné si připustit i opak.
PŘÍKLAD 1 – manko na zásobách a náhrada škody
Následkem vloupání účetní jednotce vzniklo manko na zboží ve výši 450 000 Kč odcizením dvou jízdních kol z výlohy, která byla řádně zabezpečena. Ke konci účetního období účetní jednotka:
účtuje o manku na zboží (MD 549/D 132),
účtuje o opravě rozbité výlohy (MD 511/D 321),
neúčtuje o náhradě škody, neboť žádný pachatel, vůči kterému by bylo možné náhradu škody uplatnit není znám, vloupání je v šetření Policie ČR, která pátrání dosud ani neukončila ani neodložila.
Dne 12. 8. 2022 Policie ČR zjistila pachatele trestného činu a dne 11. 11. 2022 soud pachateli uložil náhradu škody ve výši 490 000 Kč za odcizené zboží a rozbitou výlohu. O výnosu bude účetní jednotka účtovat až na základě pravomocného rozhodnutí soudu – tedy v roce 2022. Náklady (z manka a opravy výlohy) a výnosy (z náhrady škody) se v jednom období nepotkávají, neboť:
náklad souvisí s odcizením zboží a s opravou výlohy,
výnos souvisí s rozhodnutím soudu o náhradě škody.
PŘÍKLAD 2 – reklamace a následné snížení ceny
Zákazník si zakoupil v listopadu 2021 výrobek, u kterého objevil vadu a v prosinci 2021 uplatnil reklamaci. Dodavatel reklamaci uznal:
a)
v prosinci 2021,
b)
v lednu 2022.
O snížení výnosu z prodeje výrobku (případně o nákladu z uplatněné reklamace) bude účtováno nikoliv do období, kdy prvotní výnos z prodeje výrobku vznikl, ani do období, kdy byla uplatněna reklamace, ale až dnem prokazatelného uznání reklamace, což může být stejné, ale i odlišné období od období vykázání výnosu z prodeje výrobku.
 
Rozdíl časové a věcné souvislosti v účetnictví a v základu daně z příjmů
Zásada časového rozlišení v účetnictví má „zadní vrátka“ v podobě dovětku
„není-li možné uvedenou zásadu dodržet, lze účtovat i v období, kdy účetní jednotky uvedené skutečnosti zjistily“
. Využití tohoto dovětku umožňuje účetnictví, na dani z příjmů je ale n