Platby zdravotní pojišťovně v roce 2022

Vydáno: 17 minut čtení

Jedním ze základních úkolů zdravotních pojišťoven je trvale zajišťovat dostatek zdrojů pro financování systému veřejného zdravotního pojištění. Pro naplňování této funkce mají zdravotní pojišťovny potřebnou legislativní oporu včetně provádění kontrolní činnosti, jejímž důležitým aspektem je mj. vyměřování a v případě nezaplacení vymáhání evidovaných pohledávek tak, aby nedošlo k jejich promlčení. Na zajištění bilanční vyrovnanosti systému se významnou měrou podílejí i platby státu za „státní pojištěnce“. Takže je namístě otázka, kdo a za jakých podmínek je povinen provádět v právních podmínkách roku 2022 platby pojistného zdravotním pojišťovnám? Pojistné, resp. zálohy na pojistné u OSVČ platí v podstatě těchto pět subjektů.

Platby zdravotní pojišťovně v roce 2022
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zaměstnavatel jako plátce pojistného za sebe a za zaměstnance
Zaměstnavatelé jsou rozhodujícími plátci pojistného. V rámci odvodu pojistného platí zaměstnavatelé pojistné za:
české zaměstnance,
zaměstnance ze zahraničí,
sebe.
Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Je-li osoba ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel:
přihlašuje osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance, pokud již přihlášena není, a
odvádí pojistné podle zákona, tedy:
alespoň z minimálního vyměřovacího základu (což je v roce 2022 hodnota minimální mzdy 16 200 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc), případně alespoň z jeho poměrné části podle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.), například pokud je zaměstnanec nemocen, nebo
z částky nižší než povinné minimum - v takovém případě však musí mít zaměstnavatel vž