Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele školy

Vydáno: 19 minut čtení

V čele školy a školského zařízení stojí ředitel, kterého jmenuje zřizovatel tohoto zařízení. Školský zákon stanoví, že ředitele takového zařízení lze jmenovat na základě konkursního řízení, které vyhlašuje zřizovatel. Konkursní řízení je specifický druh výběrového řízení, tedy procesu směřujícího k nalezení a výběru vhodného uchazeče na vedoucí pracovní místo ve škole.

Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele školy
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“) může svou činnost vykonávat ve formě školské právnické osoby, organizační složky státu nebo příspěvkové organizace. Příslušné právní předpisy stanoví, že vedoucího (ředitele) tohoto subjektu jmenuje zřizovatel. Ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), stanoví jako
obligatorní
podmínku pro jmenování ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti, vyhlášení řízení, a to s jednou výjimkou, o které bude pojednáno dále v textu tohoto příspěvku. Bez realizace konkursního řízení, které je zákonnou podmínkou pro jmenování, nelze ředitele školy jmenovat a následně zapsat do školského rejstříku. Podrobnosti konkursního řízení pak obsahuje prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Charakter konkursního řízení a úkoly zřizovatele
Účelem konkursního řízení je zvýšení transparentnosti výběru na vedoucí pracovní místo ředitele školy. Díky jmenování konkursní komise složené z odborníků a na základě jejího odborného posouzení získává zřizovatel dostatek informací a podkladů k tomu, aby na vedoucí pracovní místo ředitele školy vybral nejvhodnějšího uchazeče.
Konkursní řízení vyhlašuje zřizovatel školy. V případě obcí a krajů plní úkoly zřizovatele rada [§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, § 59 odst. 1 písm. i) zákona o krajích], v případě dobrovolných svazků obcí to bude orgán k tomu př&ia