Osvobození od DPH při dovozu zboží od 1. 10. 2021

Vydáno: 21 minut čtení

Podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), je dovoz zboží ze třetích zemí s místem plnění v tuzemsku obecně předmětem daně. Ve stanovených případech je však dovoz zboží, a to ve vazbě na příslušné předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) osvobozen od daně. Novelou zákona o DPH , která byla provedena zákonem č. 355/2021 Sb. a nabyla účinnosti od 1. 10. 2021, byly provedeny ve vazbě na změny předpisů EU v daňové a celní oblasti změny v pravidlech pro osvobození od daně při dovozu zboží a byla zavedena nová pravidla pro zdaňování dovozu zboží nízké hodnoty, kterým se rozumí zboží do vlastní hodnoty 150 EUR.

Osvobození od DPH při dovozu zboží od 1. 10. 2021
Ing.
Václav
Benda
V následujícím článku jsou nejprve stručně vysvětlena obecná pravidla pro uplatňování daně při dovozu zboží podle příslušných ustanovení zákona o DPH. V návaznosti na to jsou objasněny aktuálně platné podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží, a to včetně změn provedených s účinností od 1. 10. 2021. Nejprve jsou představena obecná pravidla pro osvobození od daně podle § 71 zákona o DPH. V další části textu jsou vysvětleny podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla, které vyplývají z § 71a až 71f zákona o DPH. Závěrem jsou prezentovány podmínky osvobození od daně podle § 71g zákona o DPH při dovozu zboží, které je určeno k následnému přepravení do jiného členského státu, včetně praktické aplikace nového § 71h zákona o DPH, který byl doplněn v souvislosti s novými pravidly při uplatňování DPH při dodání zboží prostřednictvím elektronického rozhraní.
 
Obecná pravidla pro dovoz zboží
Dovozem zboží se podle § 20 zákona o DPH rozumí obecně vstup zboží z třetí země na území EU. Daň se přitom vybere až v zemi, kdy je zboží propuštěno do příslušného režimu, v němž vzniká povinnost přiznat daň při dovozu. Od 1. 1. 2021 je třeba posuzovat jako dovoz zboží i dodání zboží z Velké Británie, vyjma Severního Irska. Dodání zboží ze Severního Irska je třeba nadále posuzovat jako pořízení zboží. Podle § 12 zákona o DPH je místem plnění při dovozu zboží členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území EU. Pokud má však zboží při vstupu na území EU postavení dočasně uskladněného zboží nebo je propuštěno do celního režimu vnějšího tranzitu, uskladnění v celním skladu nebo svobodném pásmu, dočasného použití s úplným osvobozením od cla nebo aktivního zušlechťovacího styku, je místem pln