Uzavírání, otevírání účetních knih a podíly na zisku u podnikatelů

Vydáno: 33 minut čtení

Uzavírání, otevírání účetních knih a podíly na zisku u podnikatelů
Ing.
Alena
Kochová
 
Uzavírání účtů
 
Účetní závěrka a účetní uzávěrka
Jedná se o dvě zcela rozdílné činnosti v oblasti účetnictví, přičemž je nutné si uvědomit, že
nejprve se provádí účetní závěrka a teprve pak účetní uzávěrka!
Přičemž účetní závěrka může mít podobu řádné, mimořádné nebo mezitímní a uzavírání účtů následuje pouze po řádné nebo mimořádné účetní závěrce.
Proces účetní závěrky
je reprezentován celou řadou činností, spočívajících zejména v
podrobné analýze všech účtů
, které účetní jednotka ve sledovaném účetním období používala a na kterých jsou zachyceny všechny skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví. Analýza obsahu syntetických a analytických účtů se soustředí především na dodržování jejich obsahového vymezení, prověření úplnosti, správnosti a pravdivosti účetních záznamů, provedení inventarizace a účetní vypořádání jejích výsledků, posouzení správného zařazení příjmů, výnosů, výdajů a nákladů do příslušného účetního období a jednotlivých druhů majetku a závazků do příslušných položek apod. Na účetní analýzu pak bezprostředně navazuje daňová analýza, na základě které se vypočte buď předpokládaná, nebo konečná výše daně z příjmu, a tato se jako poslední účetní záznam účetního období do tohoto období zaúčtuje. Výsledkem všech těchto činností je pak sestavení
účetní závěrky, kterou účetní jednotka sestavuje v předepsané formě.
Obsah účetní závěrky s podrobnou specifikací je stanoven v § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
Účetní závěrku tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Některé účetní jednotky ještě v rámci účetní závěrky sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Proces uzavírání účetních knih se obecně označuje jako
účetní uzávěrka
a je to komplex úplně posledních účetních zápisů v účetních knihách příslušného účetního období, přičemž po provedení těchto uzávěrkových účetních zápisů mají veškeré účty (syntetické i analytické) účetní jednotky zůstatek roven
nule.
Účetní jednotka provádí účetní uzávěrku v případech, kdy má podle § 17 odst. 2 zákona o účetnictví povinnost uzavírat účetní knihy k určitým okamžikům. Na toto ustanovení navazuje ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih, kde je stanovena
podrobná úprava procesu uzavírání účetních knih
. Účtová osnova Opatření MF používala pro uzavírání účetních knih dva účty z účtové skupiny 70 a 71. Pro naše uváděné příklady jsem zvolila pro uzavírání rozvahových účtů účet 702-Konečný účet rozvahový a pro uzavírání výsledkových účtů účet 710-Účet zisků a ztrát. Na tyto uzávěrkové účty se v žádném případě neúčtuje v průběhu účetního období, slouží výhradně pro uzávěrkové účetní operace.
V praxi však uzavírání a otevírání účetních knih nemusí nezbytně probíhat prostřednictvím těchto účtů. Pokud účetní jednotka použije
jiný způsob a techniku uzavírání a otevírání účetních knih
, musí prokázat, že veškeré funkce, které plní převody přes syntetické účty z konečného účtu rozvahového na počáteční účet rozvahový (zde účty 702 a 701), jsou nahrazeny jiným, průkazným způsobem. V daném případě je nezbytné vyžadovat od softwarových firem projekčně programovou dokumentaci, kde bude tento postup srozumitelně popsán a následně proveden průkazným způsobem. Dále je vhodné doložit hodnoty zůstatků všech účtů účetní jednotky, které vstupovaly do účetní uzávěrky, a to jak výsledkových, tak rozvahových a následně hodnoty rozvahových účtů, které byly v novém účetním období otevřeny.
 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Na tomto místě je potřeba připomenout, že ještě
před uzavřením účetních knih
je nutno dodržet povinnost danou bodem 3.1.11. ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Jde o to, že účet v účtové skupině 43 (zisk dosažený v předchozím účetním období určený k rozdělení nebo ztráta vzniklá za předchozí účetní období určená k vypořádání) nesmí mít zůstatek k okamžiku uzavření účetních knih. Tento účet (zpravidla účet 431) je určen k
rozdělení účetního zisku
, nebo
vypořádání účetní ztráty
podle pravidel stanovených zákonem o obchodních korporacích, popř. j