Několik komentářů k návrhu směrnice o pravidlech proti zneužívání schránkových společností

Vydáno: 18 minut čtení

V návaznosti na sdělení z května 2021 ke zdanění podniků pro 21. století zveřejnila Komise EU 22. 12. 2021 návrh směrnice upravující pravidla proti zneužívání schránkových entit pro daňové účely (dále jen Návrh směrnice). V příspěvku je tento návrh stručně představen a podroben předběžné analýze za účelem identifikace jeho dopadů na české daňové subjekty a současně jsou k návrhu předloženy některé kritické poznámky.

Několik komentářů k návrhu směrnice o pravidlech proti zneužívání schránkových společností
Ing. Mgr.
Jiří
Kappel
Poznámka: Jiří Kappel je studentem doktorského programu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Autor se zaměřuje na daňové právo a jeho mezinárodní a evropské aspekty. E-mail: kappel@mail.muni.cz.
 
Úvodní poznámky
V rámci struktur nadnárodních společností jsou společnosti s omezenou substancí, tj. podstatou, relativně rozšířené, a přestože pro trvání takových společností mohou existovat racionální ekonomické důvody, některé z nich jsou extrémním typem tzv. schránkových entit, které jsou založeny pouze za účelem daňové optimalizace, disponují v zásadě pouze doručovací adresou a zpravidla pouze drží aktiva jako podíly, práva skutečného vlastnictví nebo finanční nástroje.1) V návaznosti na mezinárodní iniciativy zaměřující se na prevenci přeshraničního vyhýbání se daňovým povinnostem2) a sdělení Komise EU (dále jen Komise) z května 2021 ke zdanění podniků pro 21. století3) byl 22. 12. 2021 zveřejněn návrh směrnice upravující pravidla proti zneužívání schránkových entit pro daňové účely.4) Komise v Návrhu směrnice explicitně akcentuje dosažený pokrok v oblasti boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména v souvislosti se směrnicemi ATAD5) a DAC,6) ale současně má za to, že subjekty s minimální substancí a ekonomickou aktivitou stále představují riziko využívání k nežádoucím daňovým účelům, a proto je nezbytné přijmout další legislativní opatření ve formě Návrhu směrnice. Z tohoto důvodu Návrh směrnice zjednodušeně vymezuje rizikové entity, které budou mít oznamovací povinnost, na základě které bude posouzena jejich
substance
a v případě její absence budou těmto entitám nepřímo odepřeny některé daňové výhody. S ohledem na to, že Návrh směrnice není v českém prostředí a dosud ani v zahraničí podroben veřejné diskuzi, je cílem tohoto příspěvku jej nejdříve čtenáři prostřednict