Vyfakturované náklady již nepatří do ocenění nedokončené stavební zakázky - prověřeno soudem

Vydáno: 17 minut čtení

Dnešní soudnička se týká hlavně účetní problematiky oceňování zásob nedokončené (stavební) výroby. Ovšem vzhledem k tomu, že tuto oblast zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) speciálně neřeší, promítá se účetní postup přímo do základu daně dle § 23 odst. 10 ZDP : „Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu, pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.“ A rozhodně nepůjde o akademické jalové disputace, nýbrž o běžnou realitu většiny účtujících stavebních firem, které vždy na konci roku řeší poměrně složitou účetně daňovou otázku správného vykázání a ocenění nedokončené výroby.

Vyfakturované náklady již nepatří do ocenění nedokončené stavební zakázky – prověřeno soudem
Ing.
Martin
Děrgel
Články o účetnictví mívají podobné důsledky jako prášky na spaní – subjektivní názor a čest výjimkám – to však rozhodně nebude případ tohoto příspěvku, a to ze tří důvodů.
A priori
rutinní účtování osvěžíme příklady, často budeme odskakovat do zajímavějších daní z příjmů a zejména půjde o příběh s dobrým koncem! Nejenže Nejvyšší správní soud ušetřil firmě milióny, ale zastal se letité praxe účtování o nedokončených stavebních zakázkách, která preferuje skutečnou hospodářskou situaci a nebazíruje na formalitách, v nichž si libují úředníci.
 
Účetní pojetí nedokončené výroby
Je krásné a povznášející, když člověk umí vyrobit něco prospěšného nebo krásného vlastníma rukama. A nemusí to být hned perpetuum mobile, ale třeba jen ptačí budka nebo papírová vlaštovka. Před třiceti lety více méně platilo, že co Čech, to kutil, což ale bylo dáno spíše nedostatečnou nabídkou než tvůrčí posedlostí. Výrobní proces je z ekonomického úhlu pohledu hlavně účelnou přeměnou materiálu pomocí techniky a lidského umu, z účetního hlediska jde zejména o zvládání spletité sítě nákladů. Pořizované vstupy a vnitropodnikové procesy se promítají do přírůstku zásob vlastní výroby, kde jsou tyto náklady zmraženy obvykle do doby jejich prodeje. Potíž je ale v tom, jak v konkrétních případech výrobky a případnou nedokončenou výrobu účetně ocenit. A nejde přitom o pouhé účetní hrátky, ocenění zásob se totiž promítá i do základu daně z příjmů účetní jednotky.
Účetní kategorie „zásoby“ sestává z řady položek, jak vyčteme z Přílohy č. 1 „Uspořádání a označování položek rozvahy“ k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.