Prodej stavebních pozemků obcí (odpočet DPH)

Plné znění otázky

Obec plánuje prodej stavebních pozemků a v souvislosti s jejich pořízením se hradí další služby a nutné náklady. Předpokládám, že nebude možno uplatnit odpočet DPH v plném rozsahu u všech fakturovaných nákladů spojených s tvorbou stavebních parcel. Při prodeji pozemků bude na výstupu uplatněna DPH v základní sazbě 21 %.

Jak v tomto případě postupovat nebo jak stanovit případný koeficient krácení DPH na vstupu?

Obec bude investovat do vybudování kompletní nové lokality pro bydlení v místě, kde v současné době nic není (jenom pole a louky). Dojde k vybudování (vlastní realizace díla obecním úřadem):

 1. Komunikací a chodníků – po vybudování budou zařazeny do pasportu komunikací obce, obec se o ně bude starat, provádět opravy a údržbu. Nebude je nikomu dále pronajímat, zůstane v majetku obce.
 2. Vodovodní řad a tlaková AT stanice – tento vodovodní řad po vybudování obcí a po kolaudaci bude asi propachtován – mělo by asi dojít k rozšíření předmětu stávající pachtovní smlouvy na provoz a pronájem vodohospodářské infrastruktury, majitelem by měla zůstat obec, správcem asi VaK – kanalizační vedení – budou vybudovány nové uliční větve asi jednotné, nebo možná i oddílné kanalizace (zvlášť splašky a deště?), které zůstanou v majetku obce, ale správu na nich asi nově vykonává obec.
 3. Přeložka vedení VN stožárová – jde o vyvolanou související investici na majetku EG.D, nachází se v místě budoucích stavebních pozemků – plyn – pokud bude, bude vybudován obcí a pronajat GasNetu.
 4. Veřejné osvětlení – vybudováno nově obcí, zůstane v majetku a ve správě obci.
 5. Související náklady na projektovou přípravu:
 • náklady na projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru při provádění stavby (půjde asi rozlišit zvlášť projekt vody a kanál, komunikace a chodníky a potom trafostanice VN, NN),
 • náklady na správní poplatky na vydání stavebního povolení (budou asi 3 samostatné povolení),
 • náklady na vznik stavebních pozemků,
 • náklady na geometrický plán, správní poplatky na vložení do katastru nemovitostí, apod., znalecký posudek na vynětí ZPF, znalecký posudek pro stanovení kupní ceny,
 • náklady na veřejnou zakázku (jako celek 1. etapa...),
 • náklady na TDS a Koordinátora BOZP – zase jako celek 1. etapa.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty