Vydáno: 24. 11. 2016
Výzva k podání dodatečného daňového přiznání JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 6 Afs 79/2015, www.nssoud.cz K předpisům: § 145 odst. 2 DŘ Výzvu k podání dodatečného daňového přiznání však správce daně vydá pouze tehdy, pokud již v této fázi řízení disponuje natolik silnými poznatky, z nichž lze vytvořit důvodný předpoklad o doměření daně, tedy o nesprávnosti současné poslední známé daně. Pokud má správce daně pouze jisté indicie, z nichž ještě nelze zformulovat dostatečně spolehlivý závěr ohledně toho, zda je poslední známá daň nesprávná, pak namísto vydání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání přistoupí k zahájení daňové kontroly, v níž tyto své poznatky prověří. Zde se Nejvyšší správní soud vyjadřoval k míře jistoty nezbytné k tomu, aby správci daně vznikla povinnosti na místo zahajování daňové kontroly vydat výzvy k podání dodatečného daňového přiznání. Splnění této povinnosti je přitom zásadní, jelikož v případě pochybení lze hovořit o nezákonném zahájení daňové kontroly. To by mělo dopady minimálně na povinnost platit penále, možná však i na zákonnost daňové kontroly jako celku. Obecně totiž platí, že kde není zákonný počátek, nemůže být zákonný ani průběh či výsledek.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 12/2016.